Programmabegroting 2019-2022

Overzicht structureel lasten en baten

(bedragen x €1.000)

2019

2019

2019

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid en handhaving

7.627

536

7.092

02

Werk en inkomen

80.196

41.247

38.949

03

Zorg en welzijn

40.984

3.533

37.451

04

Jeugd en onderwijs

58.782

4.423

54.359

05

Cultuur

12.371

2.694

9.678

06

Sport en recreatie

6.177

736

5.441

07

Economisch beleid en werkgelegenheid

3.997

256

3.740

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

72.601

69.212

3.389

09

Stedelijke vernieuwing

4.571

264

4.307

10

Verkeer en mobiliteit

2.874

0

2.874

11

Openbare ruimte en natuurbescherming

16.609

3.793

12.816

12

Milieu

20.016

22.489

-2.473

13

Bestuur en organisatie

13.892

1.379

12.512

Totaal lasten

340.696

150.563

190.133

AD

Overhead

32.237

982

31.255

AD

Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds

5.495

185.032

-179.537

AD

Post Onvoorzien

500

0

500

AD

Overige financiële middelen

1.125

7.316

-6.191

AD

Overige belastingen

709

957

-248

AD

Onroerend zaak belasting

416

22.081

-21.665

AD

Doorbelasting overhead

-3.605

0

-3.605

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

36.877

216.369

-179.492

Totaal Verrekening reserves

1.187

11.829

-10.642

Totaal geraamde resultaat

378.760

378.760

0

Waarvan incidentele baten en lasten 

9.443

6.477

2.966