Programmabegroting 2019-2022

Budgettair kader

Ontwikkeling budgettair beeld

In deze paragraaf wordt een totaaloverzicht gegeven van alle beschikbare middelen en de inzet hiervan voor onontkoombare knelpunten en nieuwe wensen. Hierbij wordt aangesloten bij de ruimte zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

Ten opzichte van het coalitieprogramma is het budgettaire beeld gewijzigd door de ontwikkelingen in het gemeentefonds (meicirculaire) en daarnaast wordt de incidentele ruimte uit het weerstandsvermogen vooralsnog niet ingezet. Extra ruimte is ontstaan doordat bij de jaarrekening een aantal investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte geactiveerd zijn. Dit op basis van een aanpassing in de verslaggevingsvoorschriften voor gemeenten Besluit begroting en verantwoording (BBV); concreet notitie Materiële vaste activa. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van exploitatiebudgetten naar investeringen, wat incidenteel ruimte oplevert in de begroting (€ 3,7 miljoen in 2019). Ook zijn een aantal ‘oudere’ kredieten bij de jaarrekening versneld afgeschreven, waardoor de kapitaallasten die hiervoor bestemd waren ingezet worden als beschikbare ruimte.

Deze ontwikkelingen leiden tot het volgende budgettaire beeld: