Programmabegroting 2019-2022

BBV Indicatoren

Hieronder worden de verplichte BBV indicatoren verdeelt over de diverse programma's weergegeven. Voor de invoer van de verplichte BBV indicatoren zijn we als gemeente Helmond afhankelijk van landelijke cijfers aangeleverd door diverse partijen. Indien deze cijfers niet beschikbaar zijn gesteld zijn deze indicatoren mogelijk niet (volledig) gevuld.

Veiligheid en handhaving

Nr.

Strategische indicatoren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meting: jaar, peildatum en bron

1.01

Diefstallen uit woning (per 1.000 woningen)

5,40

5

5

6

4

4

1.02

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)

9,70

8

9

9

9

8

1.03

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte per 1.000 inwoners)

9,80

10

10

8

6

7

1.04

Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners van 12-17 jaar)

230

188

217

149

153

1.05

Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)

2,80

3

3

4

3

3

Werk en inkomen

Nr.

Strategische indicatoren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meting: jaar, peildatum en bron

2.01

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële  beroepsbevolking)

65,90%

64,10%

62,40%

64,20%

65,30%

65,50%

2.02

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder)

506

508

449

2.03

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar)

253

170

119

2.04

Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

7%

7%

7%

7%

Zorg en welzijn

Nr.

Strategische indicatoren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meting: jaar, peildatum en bron

3.01

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (per 10.000 inwoners)

800

840

860

Jeugd en onderwijs

Nr.

Strategische indicatoren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meting: jaar, peildatum en bron

4.01

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

2%

2%

3%

3%

Waarstaatjegemeente.nl

4.02

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

1

1

3

3

Waarstaatjegemeente.nl

4.03

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

5

5

8

11

Waarstaatjegemeente.nl

4.04

Vroegtijidig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

4,30

3

2

2

2

Waarstaatjegemeente.nl

4.05

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

9,5%

9,3%

9,5%

Waarstaatjegemeente.nl; 2e helft van het jaar

4.06

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

1,1%

1,0%

0,9%

Waarstaatjegemeente.nl; 2e helft van het jaar

4.07

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

0,5%

0,4%

0,3%

Waarstaatjegemeente.nl; 2e helft van het jaar

4.08

Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

3%

2%

3%

2%

Waarstaatjegemeente.nl

Sport en recreatie

Nr.

Strategische indicatoren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meting: jaar, peildatum en bron

6.01

Niet-sporters (%)

54,0%

50,6%

Economisch beleid en werkgelegenheid

Nr.

Strategische indicatoren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meting: jaar, peildatum en bron

7.01

Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

110

110

113

114

117

119

7.02

Banen (aantal per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar)

731,20

735

723

703

710

722

7.03

Functiemenging (verhouding banen en woningen in %)

52

53

52

51

52

52

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Nr.

Strategische indicatoren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meting: jaar, peildatum en bron

8.01

Gemiddelde WOZ-waarde (duizend euro)

225

218

206

201

197

198

8.02

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

10,40

10

6

7

Milieu

Nr.

Strategische indicatoren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meting: jaar, peildatum en bron

12.01

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner

196

189

188

189

191

12.02

Hernieuwbare elektriciteit (%)

0%

0%

0%

1%

1%

Bestuur en organisatie

Nr.

Strategische indicatoren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meting: jaar, peildatum en bron

13.01

Formatie (FTE per 1.000 inwoners)

6

6,49

13.02

Bezetting (FTE per 1.000 inwoners

7

6,13

13.03

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

285

322

13.04

Externe inhuur (kosten per inwoner)

5,05%

4,60%

13.05

Overhead (%)

7,50%

8,21%

13.06

Demografische druk (verhouding beroepsbevolking versus jeugd en ouderen)

64,40

66

67

67

68

68

68

13.07

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens (€)

703

729

742

750

752

13.08

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (€)

703

729

742

750

752