Programmabegroting 2019-2022

Algemene dekkingsmiddelen

Financieel overzicht

In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente uitgewerkt en nader toegelicht. De baten uit deze algemene dekkingsmiddelen zijn niet meegenomen bij de diverse programma's, met uitzondering van de lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is aan de opbrengsten (zoals rioolopbrengsten, opbrengsten uit afvalstoffen, leges, markten, parkeren en dergelijke).

(bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

35.186

34.347

36.877

40.754

44.132

45.729

Baten

205.346

207.667

216.369

220.494

223.893

227.751

Saldo

170.159

173.320

179.492

179.740

179.762

182.022

Verrekening met reserves

Storting

14.852

40

9

3

-3

-9

Onttrekking

16.473

4.736

3.418

1.930

1.438

883

kolomhoogte aanpassen

Saldo

171.780

178.015

182.901

181.667

181.203

182.914

Specificatie per hoofdproduct

2019
Lasten

2019
Baten

2019
Saldo

HP991

Overhead

32.237

2.293

-29.944

HP970

Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds

5.495

185.032

179.537

HP940

Post Onvoorzien

500

-500

HP944

Overige financiële middelen

1.134

9.423

8.289

HP960

Overige belastingen

709

957

248

HP950

Onroerend zaak belasting

416

22.081

21.665

HP992

Doorbelasting overhead

-3.605

3.605

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen

36.886

219.786

182.900

Nieuwe ontwikkelingen

(bedragen x € 1.000)

Hoofd
product

Nieuwe ontwikkelingen

2019

2020

2021

2022

Beleidsintensivering

Lasten

970

Draagkrachtnorm Wmo naar 130% / Dekking extra middelen abonnementstarief vanuit algemene uitkering

-90

-90

-90

-90

991

Duurzaam mobiliteitsconcept gemeente

50

50

50

50

991

Opleidingskosten

300

300

400

500

Baten

944

Incidentele vrijval bestemmingsreserves

-300

Beleidsintensivering

-40

260

360

460

Gemeentefonds

Lasten

970

Gevolgen maart- en meicirculaire

2.223

4.028

7.052

9.638

Baten

970

Gevolgen maart- en meicirculaire

-5.720

-8.869

-11.137

-14.886

Gemeentefonds

-3.497

-4.841

-4.085

-5.248

Onontkoombare knelpunten

Lasten

991

Office 365 licenties

230

230

230

230

991

Organisatiekosten

100

80

80

80

Baten

944

Herstel rente grondbedrijf

300

1.200

1.200

1.200

950

Areaalontwikkeling OZB/indexering

-50

-50

-50

-230

Onontkoombare knelpunten

580

1.460

1.460

1.280

Totaal nieuwe ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen

-2.957

-3.121

-2.265

-3.508

Beleidsintensivering

970 Draagkrachtnorm Wmo naar 130% / Dekking extra middelen abonnementstarief vanuit algemene uitkering
Om de financiële drempel voor noodzakelijke zorg weg te nemen, hoeven mensen met inkomsten tot 130% van het bijstandsniveau in het kader van de Wmo vanaf 2019 geen eigen bijdrage meer te betalen. Hiervoor trekken we jaarlijks € 90.000 extra uit. Mensen met meer draagkracht dan deze 130% hoeven door het aangepaste rijksbeleid nog maar € 17,50 per vier weken aan eigen bijdrage te betalen.

991 Duurzaam mobiliteitsconcept gemeente
In het streven naar duurzaamheid willen we als gemeente vooroplopen. Door een mobiliteitsplan met deelauto’s op te zetten en het gebruik hiervan te stimuleren verduurzamen we ook onze mobiliteit en houden we de stad leefbaar. In de ontwikkeling hiervan, waarvoor we vier keer € 50.000 uittrekken, zoeken we actief naar samenwerking met private partijen. Ook de gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen, zoals de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst, stimuleren we actief om een groen (mobiliteits)beleid te voeren. Elektrische (deel)auto’s hebben de toekomst. Daarom streven we naar meer laadpalen in de openbare ruimte. En alles wat we als gemeente doen, toetsen we voortaan op de mate waarin het bijdraagt aan de vergroening van de stad.

991 Opleidingskosten
Om klaar te zijn voor de toekomst is het noodzakelijk dat onze medewerkers goed opgeleid blijven. Ons opleidingsbudget loopt echter niet in de pas met een gemiddelde gemeentelijke organisatie. Dit  gemiddelde ligt op ca. 3% van de loonsom. Het huidige opleidingsbudget bedraagt 1,44%. Voorgesteld wordt om tot 2022 toe te groeien naar een structureel opleidingsbudget van ongeveer 2,5% van de loonsom.

944 Incidentele vrijval bestemmingsreserves
Vanuit de reserve cofinancieringsfonds wordt € 300.000 ingezet als dekking voor de beleidsintensiveringen.

Gemeentefonds
Voor een toelichting op het gemeentefonds wordt verwezen naar paragraaf 2.3 – onderdeel gemeentefonds.

Onontkoombare knelpunten

991 Office 365 licenties
In 2019 zijn we verplicht over te stappen naar een nieuwe versie van office. Onze huidige pakket voldoet niet meer aan de nieuwe manier van werken. Tot heden werd eenmalig het pakket als investering aangeschaft en afgeschreven. Dit is niet meer mogelijk. We moeten voor het nieuwe pakket office365 per licentie gaan betalen.

991 Organisatiekosten
Zoals bij het onderdeel areaalontwikkeling is toegelicht wordt jaarlijks rekening gehouden met een extra groei van de organisatie om de ontwikkelingen en ambities van de stad uit te voeren. De extra kosten die dit met zich meebrengt worden opgenomen in deze begroting.

944 Herstel rente grondbedrijf
Door een wijziging van het BBV is de toerekening van rentekosten aan grondexploitaties sinds 2016 gemaximeerd tot 1,3%. Voorheen rekenden we conform al onze investeringen een rente toe van 3,25%. Dit leidt tot een voordeel voor toekomstige berekeningen van de grondexploitaties, maar tot een nadeel als gevolg van rentederving voor de totale begroting, wat bij de begroting 2018 nog € 1,2 miljoen structureel was. Bij het coalitieakkoord is afgesproken dat een deel van de beschikbare ruimte wordt ingezet ter dekking van dit tekort, waardoor dit nadeel in 2020 structureel is opgelost.

950 Areaalontwikkeling OZB/indexering
Voor areaaluitbreiding in de openbare ruimte wordt voorgesteld om jaarlijks € 50.000 beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt in de meerjarenbegroting jaarlijks rekening gehouden met een organisatiegroei/kwaliteitsimpuls van omgerekend 2 fte (inclusief overhead) voor het nieuw op te nemen begrotingsjaar (2022) in het meerjarenbeeld. Hierdoor is het voor de organisatie mogelijk om mee te groeien met de ambities en ontwikkelingen van de stad.  Vandaar dat voor de nieuwe jaarschijf 2022 een bedrag van € 180.000 hiervoor is opgenomen. De dekking hiervoor komt uit de verwachte stijging van de OZB opbrengsten als gevolg van de toegenomen waarde van de stad (meer OZB-objecten dan voorzien).

Investeringen

Voorgenomen investeringen 2019

 (bedragen x 1.000)

Hoofd

Investering

Bruto 

Verwachte

Netto 

product

investering

 bijdrage

investering

991

Reguliere vervanging systemen automatisering 

1.500

0

1.500

991

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

500

0

500

991

Vervanging door nieuwe digitalisering

600

0

600

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

2.600

0

2.600

Reguliere vervanging systemen automatisering
We hechten veel waarde aan up-to-date ICT-faciliteiten. Met een investering van € 3,6 miljoen over de komende vier jaar, gaan we verouderde systemen vervangen. In 2019 bedraagt de investering € 1,5 miljoen. De investering met betrekking tot de reguliere vervanging systemen zijn noodzakelijk om de bestaande ICT infrastructuur in stand te houden en daarmee de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
In het streven naar duurzaamheid willen we als gemeente vooroplopen. Het gemeentelijk vastgoed wordt daarom de komende vier jaar vergroend via een impuls van € 2 miljoen.

Vervanging door nieuwe digitalisering
Wij vinden dat onze medewerkers in een eigentijdse werkomgeving moeten kunnen functioneren, die bovendien aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit. De gemeente Helmond is daarom sinds 2015 aan het investeren in- en opwaarderen van- de dienstverlening en digitalisering. Dit op basis van de Landelijke Digitale Agenda 2020 en de organisatievisie. De investering voor digitalisering is nodig om de ingezette professionalisering en innovatie op het gebied van dienstverlening en digitalisering van de organisatie verder door te zetten. Projecten op dit gebied zijn bijvoorbeeld informatiebeveiliging/privacy, het ontwikkelen van een dataplatform (onder andere voor open data), de digitalisering met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet en het organisatie breed zaakgericht werken.