Programmabegroting 2019-2022

Programma's

Wat willen we bereiken?

  • Helmond wil een omgevingsbewuste stad zijn, die anticipeert en snel en strategisch kan schakelen. We handelen daarbij altijd vanuit onze eigen kracht en de inhoudelijke opgaven waarvoor we staan.
  • Onze stedenband met Mechelen willen we de komende jaren continueren. Vanuit de Global Goals die vastgesteld  zijn door de Verenigde Naties voelen we zowel verantwoordelijkheid voor inwoners in onze eigen stad als in andere landen.
  • 24-uurs VIP-dienstverlening (vriendelijk, intelligent & persoonlijk) is onze ambitie. Daarnaast willen we als gemeente ook beter inzichtelijk maken wat we doen, voor wie en waarom. De ingezette koers van wijkgericht werken zetten we door.
  • We hebben een moderne, wendbare, integere en dienstbare organisatie nodig. De inzet is om de basis op orde te brengen en tegelijkertijd de vele grote projecten in de stad uit te kunnen voeren. Daarvoor is het noodzakelijk dat we aan de slag gaan met de modernisering van onze huisvesting, waarbij het uitgangspunt is om de huidige werklocaties te bundelen.

Meerjarig beleidsperspectief

Bestuurlijke samenwerking
De regio biedt ons kansen en Helmond biedt kansen aan de regio. Conform onze visie “Helmond, slimme stad als brug naar de toekomst” stellen wij de inhoud voorop, en kijken we op basis van de uitdaging waar zich onze meest natuurlijke samenwerkingspartners bevinden. Om onze effectiviteit in de netwerken te vergroten, willen we de ‘Public Affairs’ binnen onze organisatie goed stroomlijnen. Dit doen we via Gemeenschappelijke Regelingen, privaatrechtelijke samenwerkingen en overige samenwerkingsverbanden (zie voor een overzicht de paragraaf 4.6).

Global Goals
In het Coalitieakkoord is bepaald dat er stevig ingezet wordt op de uitvoering van de Global Goals. Daarbij ziet Helmond zowel een verantwoordelijkheid voor inwoners van Helmond zelf als inwoners in andere landen. De steun voor San Marcos, partnerstad in Nicaragua, blijft intact. Er wordt gekeken in welke mate Helmond als FairTrade gemeente kan worden gepositioneerd ter bevordering van eerlijke handel. De ambities op Global Goals zullen nader worden ingevuld en verbonden aan bestaande en nieuwe beleidsterreinen waaronder de relatie met onderwijs en zorg voor kinderen. Daarnaast wordt verantwoordelijkheid om het budget goed te besteden verlegd van raad naar college, waarbinnen ook de middelen worden besteed voor onder meer San Marcos.

Dienstverlening
De basis voor de doorontwikkeling van de dienstverlening is gelegen in de Helmondse visie op dienstverlening. We streven daarbij naar het excelleren in VIP-dienstverlening: met de kenmerken ‘Vriendelijk’, ‘Intelligent’ en ‘Persoonlijk’ als belangrijkste uitgangspunten. Iedere inwoner en elk bedrijf of instelling (verder “de klant”) moet in al haar dienstverleningscontacten ervaren dat de gemeente Helmond er voor hem of haar is. De behoeften en vragen van de klant staan altijd centraal, waarbij we onderscheidende dienstverlening van een bijzonder hoog niveau proberen te leveren.
Binnen dit streven willen we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal inrichten, maatwerk leveren waar dat nodig is en actief meehelpen om ideeën en initiatieven van klanten te realiseren. Onze basis moet op orde zijn en blijven, wat inhoudt dat de kwaliteit en actualiteit van de gegevens die we als gemeente bijhouden en verstrekken optimaal moet zijn. Tevens moet de gemeentelijke informatievoorziening nauw op elkaar aangesloten zijn, waarbij de klant het telkens ervaart dat hij of zij met één gemeente schakelt.

Communicatie en participatie
De samenleving ontwikkelt en de rol van de gemeente ontwikkelt mee. De veranderende positie die we innemen vraagt ook een nieuwe kijk op communicatie en de wijze waarop we inwoners betrekken bij beleid. Daarbij moeten en willen we nauw aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de steeds groter wordende rol en invloed van sociale media, het veranderende medialandschap en de kansen die ‘big data’ ons bieden.
We vinden het belangrijk te laten zien wat we doen en wat we beslissen. Dat doen we via de lokale en regionale media. Ook communiceren we vaker en intensiever via onze eigen kanalen. We vinden het belangrijk dat we in contact kunnen treden met álle Helmonders, zeker ook met kinderen en jongeren.
We maken richting inwoners visueel wat we als gemeente met de belastingopbrengsten doen en we toetsen belangrijke documenten op begrijpelijke taal.
De ingezette koers van wijkgericht werken zetten we door. We delen onze kennis, en halen informatie op. In dat kader onderhouden we ook sterk contact met de wijkraden.

Integriteit
We blijven actief werken aan bewustwording, vanuit het thema 'aandacht voor integriteit'. Jaarlijks organiseren we dilemmatrainingen voor het college van B&W en de gemeenteraad. Ook in het ambtelijke traject waarin directie en management werken aan de organisatiecultuur, is integriteit een blijvend onderwerp. Dit gebeurt deels via de bestaande integriteitstrainingen voor alle medewerkers en de onboardingprogramma’s voor nieuwe medewerkers.

Zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk maken we de doorkijk naar de mogelijke gevaren van ondermijnende criminaliteit op het openbaar bestuur. De weerslag die dit op de gemeente heeft, vormt een gevaar voor onze integriteit en daarmee voor onze lokale democratie.
Het voorkomen van identiteits- en adresfraude krijgt landelijk steeds meer aandacht. Gemeenten hebben een belangrijke taak om dergelijke fraude te voorkomen. Samen met onze interne en externe ketenpartners gaan wij extra maatregelen treffen om fraude aan de voorkant te voorkomen.

Organisatie
Om onze ambities samen met de stad te kunnen verwezenlijken, hebben we een moderne, wendbare
en dienstbare organisatie nodig. Onderzoek en praktijk laten zien dat succesvolle organisaties vragen
om een organisatiecultuur met aandacht voor: samenwerking en een open houding, werken vanuit
visie en resultaat, aandacht voor innovatie en het werken binnen duidelijke kaders & spelregels. Onze
kernnormen geven richting aan de bouw van een dergelijke cultuur. Om de ambities van de stad met
bijbehorende grote projecten te kunnen uitvoeren, is eveneens een solide basis nodig. Het is daarom
essentieel dat de financiële administratie en daarmee de beheersprocessen van de gemeente op orde
zijn. Ook hechten we veel waarde aan een IT-structuur die het mogelijk maakt om als informatie(ver)werkend bedrijf de dienstverlening voor onze inwoners optimaal te laten zijn. Daarnaast
streven we ernaar de huidige werklocaties van de gemeente te bundelen, waarbij het onze insteek is
dat op de huidige locatie van het Stadskantoor – door zoveel mogelijk slim gebruik te maken van
bestaande budgetten – een toekomstgerichte ontmoetingsplek wordt gecreëerd. Zowel voor organisaties en inwoners van de stad, als voor onze medewerkers. Dit streven naar een moderne en wendbare organisatie maakt dat we blijven investeren in leiderschap, cultuur, verfijning van de organisatiestructuur, nieuwe vormen van overleg, opleiding en training.