Programmabegroting 2019-2022

Programma's

Wat willen we bereiken?

  • In het streven naar duurzaamheid, voor huidige en toekomstige generaties, wil Helmond voorop lopen en daarmee op een aantal vlakken voorbeeldgemeente zijn.
  • Verduurzaming is nodig, op alle fronten, teneinde de grote opgaven van energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid, gezonde en veilige leefomgeving te kunnen oppakken. Wij leggen het fundament en de richting vast voor een Helmond dat in 2035 klimaatneutraal is.
  • Samenwerking met partners zowel in de stad als in de regio stellen we voorop om het verschil te kunnen maken.

Belangrijk daarbij is de uitvoering van al onze taken vanuit de Wet milieubeheer en straks ook de nieuwe Omgevingswet.

Meerjarig beleidsperspectief

Programma Duurzame en Gezonde stad:
De focus van de Helmondse duurzaamheidsambities verschuift steeds meer van enkel energiebesparing naar een veel bredere insteek, waarbij ook aspecten als sociale duurzaamheid en gezondheid moeten bijdragen aan een duurzame samenleving. Niet voor niets hebben we in dit door uw Raad vastgestelde programma de ambities verankerd om in 2035 klimaatneutraal te zijn, willen we dat alle mensen en alle betrokken stakeholders mee kunnen doen en dat de innovatieve en creatieve kracht van Helmond wordt ingezet voor maatschappelijke en technologische vernieuwing.
Voor het programma Duurzame en Gezonde Stad wordt uitgegaan van de kaders zoals deze in de Versnellingsagenda Duurzaamheid zijn opgenomen en wordt gekeken hoe het beleid en de individuele projecten bijdragen aan het doel om klimaatneutraal te zijn in 2035. In het programma blijft een belangrijke focus liggen op de opgave energietransitie, zoals bedoeld in de met partners getekende intentieovereenkomst ‘Helmond Aardgasvrij’, de 4 bijbehorende pilots en het aardgasvrij bouwen, kansen ontwikkelen voor geothermie en het realiseren van duurzame warmtenetten. Voor alle Helmondse wijken zullen in de komende jaren warmteplannen worden opgezet.  

Klimaatadaptatie of Klimaatbestendige stad
Zowel landelijk als regionaal is klimaatadaptatie een belangrijk speerpunt. Voor de komende
decennia worden nattere winters en drogere zomers met extremer weer voorspeld. Dit zal leiden tot meer ‘water op straat’-situaties en mogelijk ook tot waterschade en tot grotere droogteperiodes in de zomer. De meest doelmatige manier om wateroverlast aan te pakken, ligt in aanpassingen in de openbare ruimte. Dit vraagt een goede afstemming met andere beheerdisciplines en met ruimtelijke ontwikkelingen.
Een ander gevolg van de klimaatontwikkelingen is een toename van hittestress in bebouwde
gebieden. Dit leidt tot significant hogere temperaturen in een verstedelijkte omgeving (ten opzichte van het omringende buitengebied) met allerlei mogelijke gevolgen van dien: hogere sterfte onder kwetsbare groepen, meer agressie, afname arbeidsproductiviteit, verschuiving dagritme enzevoort. De aanpak van deze problematiek is onderdeel van een gezonde en duurzame verstedelijking. Om de gevoeligheid te testen en het adaptieve vermogen om hierop te reageren worden eind 2018 in alle Peelgemeenten stresstesten gehouden in samenwerking met het waterschap. Op basis daarvan zullen vervolgens concrete maatregelen worden voorgesteld.

Duurzaamheid, klimaatadaptatie en gezondheid zijn begrippen die elkaar overlappen op het gebied van leefbaarheid, gezonde leefomgeving, participatie, groen-water in de stad, gezonde leefstijl en welbevinden. Deze begrippen zijn ook onlosmakelijk verbonden bij het ontwerpen van een stad die uitnodigt tot een lang, gezond en gelukkig leven in een gezonde en duurzame omgeving. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor gezonde verstedelijking en gezond ontwerpen.
Gezondheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn ook onderdeel van de doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet waarin verschillende wetten worden ondergebracht. Anticiperen op en implementatie van deze Omgevingswet is één van de belangrijkste doelstellingen (zie ook paragraaf 3.1.8.).

Luchtkwaliteit
Belangrijk actiepunt voor de komende jaren is de verbetering van de luchtkwaliteit, hieronder valt:

  • We voldoen op dit moment aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Fijn stof is echter nog wel een punt van zorg voor hoogrisicogroepen. Om deze reden blijft het belangrijk dat we hiervoor aandacht houden. Bij grote nieuwe ontwikkelingen, zoals infrastructurele projecten, streven wij de WHO normen na.
  • Voor de problematiek van de intensieve veehouderij (vooral aanwezig in aangrenzende gemeenten) wordt met name op regionaal niveau samengewerkt om de nieuwe landelijke aanpak zo effectief mogelijk te implementeren en de (warme) sanering te begeleiden.
  • Voor het vraagstuk van de (particuliere) houtstook volgen we de landelijke ontwikkelingen en via campagnes werken we aan bewustwording rond de gevolgen hiervan.
  • Stankoverlast vinden we onacceptabel. Om een verdere toename van geurklachten c.q. stankoverlast te voorkomen, wordt het vastgestelde cumulatieve geurbeleid jaarlijks geëvalueerd en zal, zo mogelijk, het geurplafond worden verlaagd. Daarnaast zal dit onderwerp worden meegenomen in de verduurzaming van bedrijventerreinen.  

Transport gevaarlijke stoffen
Om een veilige leefomgeving te waarborgen voor onze bewoners zetten wij actief in op een lobby tegen de vaststelling van het indicatieve tracé voor buisleidingen via Helmond. Het doel hiervan is dat het Rijk het besluit tot vaststelling van het tracé door Helmond heroverweegt. Om de lobby kracht bij te zetten wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kosten en veiligheidsrisico’s van het voorgenomen tracé.

Huishoudelijke afvalstoffen
In de afgelopen jaren is een sterk vernieuwde aanpak van de huishoudelijke afvalstromen tot stand
gekomen. Zo is de afzonderlijke inzameling en verwerking van de stroom PMD (plastic en metalen
verpakkingen en drankkartons) in 2016 tot stand gekomen waarna voor de stromen OPK (oud papier en karton) en textiel in datzelfde jaar eveneens besluiten zijn genomen. Op basis daarvan is in april 2017 gestart met het inzamelen van oud papier en karton via mini-containers. Begin 2018 is vervolgens ook de textielinzameling onder gemeentelijke regie gebracht met een eigen netwerk van brenglocaties en zal in het vierde kwartaal van 2018 een aanbesteding worden afgerond voor sortering en verwerking van het ingezamelde textiel inclusief verstrekking ervan aan Helmondse minima. De uitwerking van beleidskaders en (deel)plannen voor overige afvalstromen (GFT, restafval, Klein Gevaarlijk Afval (KGA) en dergelijke) zal in 2019 worden opgestart. Onderdeel van de benodigde voorzieningen om de verplichtingen met betrekking tot deze afvalstromen adequaat in te kunnen vullen, is de voorgenomen investering op het gebied van (ondergrondse) basisvoorzieningen voor kunststofinzameling (inmiddels verbreed tot PMD). Daar waar nog aanvullende voorzieningen nodig blijken te zijn, worden voorstellen voorgelegd.

Rioleringen
De doelstellingen ten aanzien van riolering zijn vastgelegd in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit houdt rekening met de verschillende landelijke en Europese beleids- en richtlijnen. In het GRP zijn de gemeentelijke beleidslijnen opgenomen rondom de wettelijke taken:

  • inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
  • doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater;
  • maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of te beperken

In het GRP wordt ook opgenomen hoe we omgaan met het onderwerp wateroverlast in relatie tot klimaatadaptatie.