Programmabegroting 2019-2022

Programma's

Wat willen we bereiken?

  • Dit programma heeft tot doel het realiseren en in stand houden van een veilige, prettige, gezonde en duurzame openbare ruimte die aansluit bij de behoeften van inwoners en bedrijven.
  • Verduurzaming en vergroening is daarbij de belangrijkste ambitie voor de komende jaren en is nodig op alle fronten; groen is geen keuze maar de norm.
  • Het inzetten op een kindvriendelijke stad gaat ook via een kindvriendelijke openbare ruimte waarin kinderen onbekommerd en veilig kunnen spelen en opgroeien.

Meerjarig beleidsperspectief

Beheer openbare ruimte
In het beheer van de openbare ruimte staan steeds meer de maatschappelijke doelen centraal. Bij het maken van keuzes spelen naast beheertechnische afwegingen  beleidsdoelen op het gebied van gezondheid (‘meer bewegen, meer beweegruimte’), klimaatmitigatie en -adaptatie, recreatie, stedelijk groen en water- en rioleringsbeleid, een belangrijke en urgente rol. Op basis van deze maatschappelijke doelen maken we keuzes in het beheer en onderhoud. De keuzes die we maken worden meer integraal en systeemgericht ('hoe functioneert de totale openbare ruimte in relatie tot behoefte en duurzame toekomstbestendigheid?') en minder 'objectgericht' ('hoe ligt de weg erbij?').
Het inzetten op een meer kindvriendelijke omgeving – ook in de openbare ruimte met bijvoorbeeld goede speelvoorzieningen - krijgt de komende jaren nadrukkelijk meer aandacht (zie ook programma 4 Jeugd en onderwijs).

Passend in die meer natuur- en onderhoudsvriendelijke aanpak wordt de bestrijding van onkruid groei anders (zonder chemische middelen) aangepakt. Consequentie van deze wettelijke maatregel is wel dat onkruid – zeker in de zomer – meer zichtbaar zal zijn dan in het verleden het geval was.

Parkeren; exploitatie en beheer
In dit programma valt het parkeerbeheer en de parkeerexploitatie. Voor het beleidsmatige gedeelte van parkeren verwijzen wij u naar programma 10.

Natuur in en om de stad
De ambitie om een grootschalige vergroening van Helmond door te voeren heeft een relatie met de plaats van natuur en landschap in en om onze stad. De kwaliteit (inclusief onderhoud) en omvang daarvan vormt een belangrijke basis. Via extra aandacht voor de kwaliteit van bomen en het telen van duurzame gewassen (granen, industriële hennep en bloemen) op braakliggende gemeentegronden en voor uitvoering (inclusief uitbreiding) van het natuurnetwerk.
De gemeente Helmond helpt samen met de vier andere grote steden in Noord-Brabant de provincie bij de realisatie en uitbreiding van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). De gemeente Helmond versterkt en ontwikkelt binnen het B5 bod circa 45 hectare nieuwe natuur binnen ons grondgebied.
Bij natuurherstel liggen nadrukkelijke relaties met de opgaven voor klimaatadaptatie (bestrijding van droogte, hitte en wateroverlast), energietransitie en recreatie. Hoe we dat precies gaan doen wordt de komende periode uitgewerkt.
Een goede balans tussen natuur (rust) en recreatie is van belang in de Groene Peelvallei en Berkendonk. Daarom willen we uitsluitend lichte vormen van recreatie in deze gebieden en blijft het zwemmen in de plas gratis.
In regionaal verband (MRE) werken we verder samen aan het beheer/ behoud en de inrichting van Gulbergen als groene long tussen Eindhoven en Helmond.