Programmabegroting 2019-2022

Programma's

Wat willen we bereiken?

  • Realiseren van een goede bereikbaarheid in combinatie met leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de stad met waar mogelijk toepassing van smart mobility.
  • Hoogwaardige, betrouwbare, flexibele en betaalbare mobiliteitsdiensten. De uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda is daarbij leidend.
  • Via deelname in Europese projecten participeren we actief in de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsoplossingen die zowel een oplossing bieden voor onze eigen mobiliteitsopgaven als ook een duidelijke economische spin-off genereren ook in relatie tot de economische ontwikkeling op de Automotive Campus.

Meerjarig beleidsperspectief

Het nieuwe mobiliteitsbeleid in Helmond is vastgelegd in de mobiliteitsvisie "Helmond Verbonden
2016-2025". Het nieuwe beleid is gebaseerd op drie pijlers:

  • het duurzaam verbeteren van de verkeersveiligheid;
  • goede en vlotte bereikbaarheid van de stad en de regio;
  • ervoor zorgen dat het verkeerssysteem in de stad duurzaam en toekomstbestendig is, met oog voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Het beleid biedt ruimte voor alle vormen van mobiliteit. Alleen als de diverse vervoersmodaliteiten naast elkaar bestaan en onderling verknoopt kunnen worden ontstaat een duurzaam en stabiel verkeers- en vervoerssysteem. De fiets geven we een extra impuls; deze krijgt een volwaardige plaats naast de auto.

Om de voorziene groei van de stad en de mobiliteitsbehoefte te kunnen opvangen, zijn blijvende inspanningen nodig. Zo verknopen we de diverse vervoersnetwerken goed met elkaar, zowel op regionaal als lokaal niveau zodat fiets, ov en auto goed met elkaar verbonden worden. Met de Uitvoeringsagenda Helmond Verbonden beschikken we over meerjarenprogramma voor mobiliteitsmaatregelen tot 2025.

Regionale bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid binnen de Brainportregio, maar ook de verbinding met beide andere Nederlandse mainports en met het Duitse achterland, is van essentieel belang voor verdere economische groei in onze regio. Daarom werkt Helmond onder de vlag van SmartwayZ.nl (voorheen Bereikbaarheid Zuid-Nederland) samen met andere overheden, markt- en kennispartijen. Veranderend mobiliteitsgedrag en het belang van gezondheid en leefbaarheid van de mensen in de regio vragen om aangepaste plannen en creatieve maatregelen. We laten smart mobility zoveel mogelijk een rol spelen bij de oplossingen waar we voor kiezen. Dat is ook belangrijk om Helmond economisch sterker te profileren als ‘city of smart mobility’. Concreet betekent dit dat Binnen SmartwayZ.nl Helmond actief participeert in de projecten N279, A67, de studie bundelroutes en de Bereikbaarheidsagenda voor Zuidoost-Brabant. Onder de Bereikbaarheidsagenda vallen ook diverse Smart Mobility projecten die voor uitrol van slimme mobiliteitsoplossingen in de regio moeten zorgen. Zeker op het gebied van slimme oplossingen voor openbaar vervoer lijkt veel winst te behalen; zo rijdt er in Helmond al de flexbus en gaan we komende jaren onze medewerking verlenen aan de ontwikkeling van een zelfrijdende shuttle die getest wordt in Helmond (in het kader van het Europese project Fabulos).

In de regionale Bereikbaarheidsagenda zijn de Helmondse speerpunten uit “Helmond Verbonden 2016-2025” opgenomen. Samen met de regio zijn we in 2017 gestart met het opstellen van een meerjarenuitvoeringsprogramma inclusief de uitgangspunten voor de governance en financiering. Vanuit de provincie is € 55,75 miljoen (voormalige ‘ruitmiddelen) ter beschikking gesteld. De betrokken gemeenten bij het Bereikbaarheidsakkoord geven aan dat zij dit bedrag in de periode tot 2030 verdubbelen.

Voor een betere benutting van de netwerkcapaciteit werkt Helmond actief mee aan pilots en
demonstratieprojecten op het gebied van innovatieve verkeerstechnologieën. Hierdoor bevorderen we de ontwikkeling van deze technologieën en leveren we ook vanuit het mobiliteitsbeleid een bijdrage aan de profilering van onze stad als innovatieve automotive locatie binnen de Brainport regio. We participeren in diverse Europese projecten die zich concentreren rondom voertuigcommunicatie, onderling en met de intelligente verkeerslichten en ook projecten die bijdragen aan het verbeteren van onze eigen mobiliteitsopgaven. Het is daarnaast zaak dat de succesvolle pilots daadwerkelijk in de praktijk worden gerealiseerd. Enerzijds via onze eigen uitvoeringsprogramma’s Helmond Verbonden en de Fietsagenda, anderzijds via Brainport Smart Mobility.

Parkeerbeleid
Zowel het nieuwe centrumperspectief als de ontwikkelingen en trends op het gebied van smart mobility (onder andere autodelen, slim parkeren en zero-emissie bevoorrading) maken dat wij opnieuw moeten kijken naar ons beleid ten aanzien van parkeren in het centrum en daarbuiten.