Programmabegroting 2019-2022

Programma's

Wat willen we bereiken?

 • Met dit programma willen we in Helmond voor een aantal kwetsbare wijken een duurzame, aantrekkelijke en gezonde woonomgeving creëren door in te (blijven) zetten op een langjarig en intensief proces van herstructurering en transformatie.
 • Voor het centrum van onze stad staat de opgave centraal een compacte, groene en aantrekkelijke ontmoetings- en verblijfplaats voor alle bewoners en bezoekers te bevorderen met goede voorzieningen, goede toegankelijkheid en zo min mogelijk leegstand.
 • Om de levendigheid van het centrum te vergroten en om de leegstand (verder) terug te dringen zijn nieuwe bestemmingen en functies in het centrum essentieel: via transformatie van (kantoor)gebouwen, bouw van extra woningen en bevorderen van wonen boven winkels maar ook door het aantrekken van nieuwe winkels en horecagelegenheden en het stimuleren van ondernemerschap.

Meerjarig beleidsperspectief

Er zijn in Helmond tot nu toe vijf gebieden waar integrale herstructurering of transformatie aan de orde is: Centrum, Binnenstad Oost, Helmond West, Suytkade en Annawijk.

Voor het centrum van Helmond is begin 2017 een nieuw perspectief opgesteld dat we in 2019 verder uitwerken in nieuwe concrete projecten. In de Binnenstad Oost zijn we sinds 2002 aan het herstructureren, in Helmond West ligt sinds 2009 de transformatie volop op stoom. De transformatie van Suytkade tot een multifunctionele wijk die een onderdeel gaat vormen van de centrumzone is ook reeds enige jaren in uitvoering, maar heeft sinds kort een nieuw perspectief en dynamiek gekregen. Naast de afronding van deze herstructureringswijken hebben we de ambitie om de komende jaren - samen met de corporaties en andere stakeholders in de wijken Helmond Oost en Helmond Noordeen kwaliteitsslag in gang te zetten.

Centrum
Om invulling te geven aan het hoofddoel wordt onder andere het volgende gerealiseerd:

 • Op het voormalige Obragasterrein aan de noordzijde van het winkelgebied realiseren we het Burgemeester Geukerspark (Havenpark);
 • Aan de rand van dit nieuwe park ontwikkelen we een woongebouw (appartementen) aan de noordzijde en een horecapaviljoen aan de zuidzijde;
 • De opwaardering van de openbare ruimte wordt voortgezet met de herinrichting van het Piet Blomplein en het Ameideplein, in overleg met gebruikers zoals de weekmarkt en de kermis.
 • De herstructurering van (centrum)woonwijk De Waart door te investeren in de openbare ruimte, die volledig opnieuw is uitgetekend;
 • Aan de hand van verschillende scenario’s wordt een nieuwe principekeuze gemaakt voor de bereikbaarheid van het centrum en voor het parkeerbeleid in het gebied.
 • Wij gaan de ondernemers in het centrum ondersteunen bij het nemen van nieuwe initiatieven.

Binnenstad-Oost / Leonardusbuurt

 • De komende jaren worden de Weverspoort en diverse projecten aan de Heistraat afgerond.
 • In de Leonardusbuurt werken we, op basis van het vastgestelde wijkontwikkelingsprogramma in 2018, aan de renovatie van de woningvoorraad (ca. 650 woningen). Hierna volgt de aanleg van nieuwe openbare ruimte, waarin met name aandacht bestaat voor groen en spelen om een gezonde en kindvriendelijke omgeving te creëren.

Helmond West

 • De realisatie (ca. 110 woningen) van het terrein van voormalige houthandel Raaymakers aan de rand van het nieuwe Goorlooppark.
 • Herinrichting van diverse pleinen en straten.
 • In ’t Patronaat worden de (startende) ondernemers ondersteund in de ontwikkeling van hun ondernemerschap.

Suytkade

Door het aantrekken van de woningmarkt zullen de komende jaren diverse woningprojecten in aanbouw worden genomen en afgerond.

Helmond-Oost / Helmond-Noord

Samen met de betrokken partners starten we met het opstellen van een wijkontwikkelingsprogramma als eerste stap voor een kwaliteitsimpuls voor Helmond-Oost en –Noord.

Annawijk

Naast een upgrade van de woningvoorraad, wordt ook de openbare ruimte opgewaardeerd en ingezet op sociaal-maatschappelijke aspecten. Daarvoor is een wijkontwikkelingsprogramma opgesteld. Zo is inmiddels gestart met een “achter de voordeur” project.