Programmabegroting 2019-2022

Programma's

Wat willen we bereiken?

Eén van de grootste uitdagingen voor de gemeente Helmond – zeker op het vlak van het fysieke domein - omvat de vergroening en verduurzaming van de stad. In het kader van dit beleidsprogramma vertaalt zich dit in de volgende ambities:

 • Een ingrijpende verduurzaming van de woningvoorraad: aardgasloos, energieneutraal (‘nul op de meter’) en circulair bouwen en vernieuwen.
 • Naast de verduurzaming moet ook de verhoging van de beeldkwaliteit en verschijningsvariatie van woningen de kwaliteit van woonwijken en leefomgeving verbeteren.

Daarnaast is van belang:

 • Naast de opgave om in de bestaande woningvoorraad een flinke transformatie tot stand te brengen willen we meer bouwen voor de nieuwe vraag op de woningmarkt en de opkomende doelgroepen. Onder meer doen we dit via het inzetten op meer verscheidenheid – in grootte, uitstraling en prijs.
 • Terugdringen van het aantal woningzoekenden door het realiseren van een passend aanbod.

Om vorm te geven aan de ambitie om een goede woonstad en een gezonde en prettige leefomgeving tot stand te brengen zijn de volgende ambities ook leidend:

 • Met de ontwikkeling en realisatie van de meest innovatieve wijk van de toekomst, Brainport Smart District, wil Helmond het toonbeeld geven van het ‘wonen van straks’ voor de eigen inwoners alsook voor de regio en heel Nederland.
 • De invoering van de nieuwe Omgevingswet willen we aangrijpen om de beoogde integratie en modernisering van een breed terrein van wetgeving tot stand te brengen en vooral om samen met inwoners en ondernemers een meer integraal en slagkrachtiger beleid in het fysieke domein tot stand te brengen.

Meerjarig beleidsperspectief

Ruimtelijke Ordening
De komende jaren staat de Ruimtelijke Ordening sterk in het teken van de verwachte invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021. De invoering stelt hoge eisen op wettelijk en organisatorisch terrein, en moet tegelijkertijd benut worden om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners een nieuwe, meer gemeenschappelijke, werkwijze te ontwikkelen met meer maatwerk en ruimte voor initiatief. Niet in de laatste plaats zullen ook grote nieuwe inhoudelijke opgaven (vergroening, duurzaamheid, energietransitie, gezondheid en meer inclusiviteit) in deze majeure operatie verwerkt worden. Door middel van een aantal pilots gaan de gemeente Helmond en haar partners zich in de aanloopjaren naar 2021 op deze omslag voorbereiden.

Samenwerkingsverbanden
Omdat Helmond sterk rekening moet houden met ontwikkelingen en afspraken op landelijk, provinciaal en regionaal vlak, vindt een voortdurende afstemming in de verschillende netwerken en op de verschillende schaalniveaus plaats. Specifiek kan een aantal beleidsnota’s en overleggremia worden genoemd die ook het komend jaar van belang zijn:

 • Rijksniveau: afronding Nationale Omgevings Visie (NOVI), Ruimtelijke Economische Ontwikkel Strategie (REOS), Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
 • Provinciaal niveau: provinciale Omgevingsvisie en Stedelijke Agenda BrabantStad.
 • Regionaal niveau: Metropoolregio Eindhoven (Integrale Strategie Ruimte),                       Ontwikkeldagen Regionaal Ruimtelijk Overleg (in samenwerking met provincie), Stedelijk Gebied Eindhoven (diverse bestuurlijke werkgroepen en Programma Brainport City) en Ruimtelijke Agenda de Peel.

Ook in 2019 wordt verkend in hoeverre de gemeente in een verbrede samenwerking met een aantal ketenpartners bijvoorbeeld de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), de Veiligheids Regio Zuidoost-Brabant (VRBZO) en het Waterschap het werkpakket in optimale samenwerking verder vorm kan geven.

Wonen
De beschreven ambities op het gebied van wonen, de positie van Helmond op de woningmarkt en een aantal actuele ontwikkelingen vragen om een actueel beleidskader en een strategisch programma. Daarom geven we vorm aan een aantal onderwerpen, te weten:

 • Met een geactualiseerde woonvisie willen we aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt en de bouw van woningen versnellen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar duurzaamheid, leefbaarheid en het tegengaan van concentratie van kwetsbare doelgroepen;
 • In de prestatieafspraken met de corporaties willen we duurzaamheid en beeldkwaliteit voorop stellen. Daarnaast is leefbaarheid in de wijken van belang;
 • Brainport Smart District dient als een living lab voor allerhande innovatieve oplossingen voor de problemen van nu en de toekomst. Het Brainport Smart District wordt daarmee een visitekaartje voor Helmond. In 2018 zijn de eerste pilot-projecten gestart. Deze worden doorgezet in 2019.

Vergunningen
Binnen het taakveld vergunningen willen we de processen verder versimpelen en zorgen dat de klant (inwoners, bedrijven en instellingen) meer gefaciliteerd worden in hun wensen en sneller geholpen worden. Naast ontwikkelingen zoals de invoering van de Omgevingswet hebben we ook een eigen ambitie daar waar het gaat om het optimaliseren van onze gemeentelijke dienstverlening. De nieuwe Visie op VIP-dienstverlening in Helmond legt hiervoor de basis. De klant staat daarbij altijd centraal. We sturen daarnaast op optimale inzet van digitale zelf service waar het kan en persoonlijk maatwerk waar het moet.