Programmabegroting 2019-2022

Programma's

Wat willen we bereiken?

  • De ambitie van de gemeente Helmond is een verbinding leggen tussen een competitieve economie verbonden met maatschappelijke opgaven.
  • We zetten in op een circulaire economie waar hergebruik van producten en grondstoffen centraal staat. En op een schone, wendbare en toekomstgerichte industrie als basis voor meer banen.
  • In een tijd van transitie door digitalisering en robotisering kansen verzilveren en nieuwe banen ontwikkelen, met name door stimulering van ondernemerschap en aandacht voor scholing. Ondersteund door de Brainport Nationale Actieagenda.
  • We ontwikkelen kansen door een extra inzet te plegen op sterke economische speerpunten in onze stad: ‘Automotive’, ‘Food Tech’, ‘Slimme Maakindustrie’ en het brede aanwezige MKB.
  • Er is een betere aansluiting nodig tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • De Helmondse economische structuur blijven we versterken met het reguliere economisch beleid.

Meerjarig beleidsperspectief

Economische groei en rendement moeten hand in hand gaan met duurzaamheid en daarom wordt nadrukkelijk ingezet op circulaire economie. Het stimuleren van de economische speerpunten Automotive, Food Technology en Slimme Maakindustrie wordt gecontinueerd. De Brainport Nationale Actieagenda geeft mogelijkheden om sneller kansen te verzilveren en de (regionale) economische structuur te versterken. Om de economische groei van de afgelopen jaren te handhaven moet nog meer gezocht worden naar een betere balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Om het economisch profiel van Helmond te versterken wordt gemikt om meer HBO onderwijsactiviteiten naar Helmond te halen.

Automotive Campus
De dynamiek van de ontwikkeling van de Automotive Campus moet worden doorgezet met als doel groei richting 1000 arbeidsplaatsen in 2022. De combinatie van de campus, onderwijs- en kennisinstellingen, innovatieve automotive bedrijvigheid en omringende testfaciliteiten, vormen hiervoor een goede basis.

Food Tech Brainport
Het doorontwikkelen van Food Tech Brainport tot internationaal kenniscluster voor slimme en duurzame technologieën op het gebied van circulaire voedselproductie en gezonde voeding. Dit doen we samen met het MKB en onderwijs- en kennisinstellingen in de foodsector.

Toekomstbestendige maakindustrie
Met het economische speerpunt slimme maakindustrie richten we op het toekomstbestendig maken van de sterk aanwezige maakindustrie in Helmond. Samen met Innovatiehuis De Peel en Brainport Development ondersteunen we proeftuinen en scholingsprojecten gericht op behoud en groei van de werkgelegenheid in de maakindustrie, waarin voldoende en adequaat geschoold personeel van cruciaal belang is.

Stimulering ondernemerschap in MKB
Helmond wil een van de meest MKB vriendelijke steden van Nederland zijn. Dat vraagt om aandacht voor startende ondernemers en het onderhouden van goede relaties het gevestigde bedrijfsleven en met potentieel nieuwe bedrijven.

Vitale en nieuwe bedrijfslocaties
Aandacht voor optimaal ruimtegebruik van bestaande bedrijventerreinen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor 60 hectare nieuwe bedrijfslocaties. Met aandacht voor met name duurzame, groene en veilige bedrijven.