Programmabegroting 2019-2022

Programma's

Wat willen we bereiken?

  • We streven naar een eigentijdse en duurzame infrastructuur, met sterke verenigingen, voor sport en beweging.
  • Sport en sportieve recreatie dragen bij aan een gezonde, inclusieve positieve stad. We willen gezond gedrag, bewegen en/of ontmoeten stimuleren en ondersteunen.

Meerjarig beleidsperspectief

Sport en beweging dragen bij aan de realisatie van de speerpunten op het terrein van jeugd, onderwijs, gezondheid en participatie door sport- en bewegingsactiviteiten te bevorderen. De basis hiervoor is verankerd in de Strategische Sportnota 2013-2020.

Goede sportinfrastructuur
Sport- en Beleefcampus De Braak ontwikkelen we de komende jaren tot een dagelijks bruisend sport-, onderwijs- en gezondheidspark midden in de stad. Het gaat als katalysator dienen voor een gezond leefklimaat, waarin sport, gezondheid en leren samen gaan. Een combinatie van onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport in een multifunctioneel, duurzaam en innovatief complex. Met grote sociale en maatschappelijke meerwaarde voor omliggende wijken (drie van de vier omliggende wijken zijn aandachtswijken in het gezondheidsbeleid), maar zeker ook voor de hele stad.

We zetten in op robuuste sportparken, waarin meerdere maatschappelijke functies samenkomen en die ook buiten de piekuren kunnen worden gebruikt. Via het programma Duurzame en Gezonde stad investeren we in het verduurzamen van sportaccommodaties en zetten we in op gezonde(re) sportkantines. In samenwerking met het onderwijs, de wijkraad en sportverenigingen zoeken we naar voldoende sportmogelijkheden in de wijken. Een nieuwe, duurzame, zwemvoorziening is een basisvoorziening voor de stad.
Voor nieuwe vormen van sport zoals Urban Sports (onder andere BMX freestyle, freerunning, skateborden) zoeken we naar synergie met bestaande sportparken.

Sterke sportverenigingen
Vitale sportverenigingen zijn het uitgangspunt. We ondersteunen daarom vernieuwende concepten binnen sportverenigingen en sportinfrastructuren. De gemeente stimuleert verenigingen om naast een sportieve functie ook een maatschappelijke functie te vervullen. Samenwerken is hierin belangrijk. We intensiveren  de samenwerking tussen verenigingen onderling. We blijven de voetbalverenigingen ondersteunen door inzet van een voetbalcoördinator om intensiever samen te werken aan het versterken van het voetbalklimaat.

Leven lang sporten en bewegen
We bevorderen dat zo veel mogelijk inwoners van Helmond – jong en oud – georganiseerd en ongeorganiseerd kunnen sporten en bewegen. We stimuleren onze inwoners om met (nieuwe) sporten kennis te maken. Dat doen we via sportactiviteiten georganiseerd door onder andere Stichting JIBB en sportverenigingen. Het nieuwe Burgemeester Geukerspark (Havenpark) in het centrum zal mogelijkheden bieden voor sport, spel en beweging.
In de aandachtswijken bieden we via het programma Duurzame en Gezonde Stad extra interventies aan om bewegingsarmoede tegen te gaan. We hebben ook ruimte voor anders georganiseerde sporten en bewegingsactiviteiten.
We stimuleren laagdrempelig bewegen in de eigen wijk door middel van beweegroutes. Daarnaast telt Helmond twee beweegtuinen (Speeltuin Helmond West en Speeltuin Leonardus). We blijven, zolang sprake is van cofinanciering door het Rijk, geld beschikbaar stellen voor buurtsportcoaches.