Programmabegroting 2019-2022

Programma's

Wat willen we bereiken?

  • We sturen op meer (beeldbepalende) evenementen in Helmond en meer evenementen die aantrekkelijk zijn voor jeugd/jongeren. Ook stimuleren we kleinere evenementen in de wijken.
  • We zorgen voor adequate huisvesting voor de Helmondse cultuurhistorische collecties, waarmee goed beheer en toonbaarheid worden geborgd.
  • Helmond voert met de andere Brabantse steden en de Brainportregio een actieve lobby voor de gelden die het Rijk op het gebied van cultuur ter beschikking stelt.
  • Samen met partners binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Peel werken we aan profilering en versterking van ons aanbod van voorzieningen en evenementen.
  • Aanvullend op de culturele doorontwikkeling hebben we extra aandacht voor cultuur voor de jeugd.

Meerjarig beleidsperspectief

Het Helmondse aanbod aan culturele voorzieningen en vrijetijdsvoorzieningen willen we zowel kwantitatief als kwalitatief laten passen bij de omvang en ambities van de stad. Zo willen we bestaande bewoners, bedrijven en bezoekers binden aan de stad. En willen we aantrekkingskracht uitoefenen op nieuwe bewoners, bedrijven en bezoekers. De kwaliteit en omvang van het stedelijke culturele en vrijetijdsaanbod speelt hierin een belangrijke rol.

Versterken vrijetijdsvoorzieningen
Vrijetijd (leisure) omvat een breed terrein: naast toerisme en recreatie ook horeca, verblijf, retail, vermaak, cultuur, evenementen en sport (programma 6). Daarnaast ligt er een relatie met stadsmarketing.
De komende jaren gaan we door met de ontwikkeling van de Natuurpoort Stiphoutse Bossen en de Groene Peelvallei, en het centrum als belangrijke locatie voor cultuur, toerisme en recreatie.

Evenementen
Evenementen zijn van grote betekenis voor Helmond. Ze zijn goed voor het leefklimaat, de saamhorigheid in de stad, maar ook voor de uitstraling van Helmond naar buiten toe. We willen daarom ruim baan geven aan evenementen, zowel beeldbepalende evenementen met meer dan regionale uitstraling als kleinere initiatieven vanuit de wijken. Daarbij vinden we het van belang dat onze jeugd en jongeren zich voldoende herkennen in het evenementenaanbod. Onze basishouding is er een van stimuleren en faciliteren, waarbij we wel de grens willen bewaken tussen levendigheid, veiligheid en leefbaarheid.

De vernieuwde ambities hebben een doorvertaling gekregen in de gehanteerde systematiek voor de beoordeling van subsidieaanvragen voor evenementen. Het beschikbare subsidiebudget voor evenementen bedraagt in 2019 € 450.000, zoals opgenomen in deze begroting. Dit bedrag geldt  tevens als het subsidieplafond voor evenementen. Voor het overige wordt komend jaar gemeentelijke dienstverlening ten aanzien van de evenementenvergunning/melding verder geoptimaliseerd en gedigitaliseerd.

Lucas Gasseljaar
In het najaar van 2019 en in 2020 wordt het Lucas Gasseljaar gevierd. Een programma vol activiteiten neemt inwoners en bezoekers mee naar de tijd waarin Gassel leefde en werkte. De stichting Lucas Gassel realiseert in samenwerking met veel partners een jaarrond evenement. Onderdeel van dit evenement is de overzichtstentoonstelling over de schilder en het werk van Lucas Gassel in Museum Helmond.  

Doorontwikkeling instellingen
De samenwerking tussen Cacaofabriek, Museum Helmond, Kunstkwartier, Bibliotheek en Speelhuis is gerealiseerd. Bij de doorontwikkeling werken we aan talentontwikkeling, gezamenlijke festivals en productie-initiatieven. Belangrijk hierbij is om te kijken op welke wijze de professionaliteit (waaronder ondernemerschap) van deze instellingen nog verder ontwikkeld kan worden. In het kader van verdergaande samenwerking van Speelhuis en de Cacaofabriek wordt verkend of een verzelfstandiging gunstig kan zijn voor het functioneren van het theater Speelhuis en de Cacaofabriek.

Helmond Marketing
Helmond Marketing zet in op een verdere versterking van haar positie als centrale stadsmarketingorganisatie voor Helmond. De gemeentelijke strategische agenda is voor de organisatie daarbij leidend.

Erfgoed, monumentenzorg en archeologie
Om onze culturele erfgoed collecties te behouden streven we naar adequate huisvesting. We handhaven het Industrieel Atrium op de huidige plek en voor de draaiorgels en de collectie van het Edah-Museum zoeken we een passende, geschikte locatie. We stimuleren daar waar mogelijk particuliere initiatieven in het kader van het concept ‘Helmond, Stad van het Doen’ (bijvoorbeeld nieuwe culturele broedplaats).
We actualiseren het beleid op het gebied van erfgoed, monumentenzorg en archeologie om dit goed te borgen binnen de omgevingsvisie.

Jeugd en Cultuureducatie
In Helmond ligt de focus van het cultuuronderwijs op de basisscholen. Met de culturele partners willen we actief bezien hoe we jongeren meer en beter kunnen bereiken, juist gericht op actieve cultuurparticipatie. Bijvoorbeeld door middel van bibliotheekpunten in scholen.