Programmabegroting 2019-2022

Programma's

Wat willen we bereiken?

  • Meedoen, rondkomen en vooruitkomen is onze leidraad, ook voor kinderen en jongeren.
  • Helmond wil een kindvriendelijke stad zijn; kinderen moeten in Helmond onbekommerd kunnen opgroeien.
  • Helmond moet voor jongeren een volwaardige optie zijn om te wonen en activiteiten te ondernemen.
  • Daarom voorkomen we schooluitval en bevorderen we actief het aantal jongeren met een startkwalificatie.
  • Waar kinderen of jongeren in de knel komen, zorgen we samen met onze partners voor een integrale aanpak, in het spectrum van preventie tot specialistische jeugdhulp.
  • Jongeren met jeugdhulp ondersteunen we bij een soepele overgang naar volwassenheid.
  • Onderwijs is op alle niveaus toekomstbestendig en passend onderwijs verbinden we meer met jeugdhulp.
  • Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling hebben we zo vroeg mogelijk in beeld en proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.

Meerjarig beleidsperspectief

We willen ervoor zorgen dat de kinderen en jongeren in onze stad meedoen, rondkomen en vooruitkomen en zich verbonden voelen aan onze stad. De transformatie die we in 2015 hebben ingezet, vraagt een verdere doorontwikkeling en borging. We investeren in een sluitende keten van preventie, onderwijs tot en met specialistische jeugdhulp, om zo onze kinderen en jongeren, alle kansen te bieden.

Meer nadruk op preventie bij kinderen en jongeren
We zetten sterker in op preventie bij kinderen en jongeren. Het versterken van de weerbaarheid van jongeren blijft een belangrijk thema. We zetten extra in op financiële weerbaarheid. Zo informeren we jongeren over de risico’s van lenen en rood staan, zodat schulden en mogelijk armoede op tijd wordt voorkomen.

Sociale Teams
Als kinderen, jongeren en gezinnen in Helmond hulp nodig hebben bij het meedoen, rondkomen en vooruitkomen, kunnen ze dichtbij huis terecht voor ondersteuning. We werken met integrale Sociale Teams, waarbij alle professionals specialist op hun eigen vakgebied zijn, en tegelijkertijd eenzelfde integrale werkwijze hebben. Het eigenaarschap voor het integrale ondersteuningsplan dat hieruit volgt ligt bij de inwoner. De persoonlijke situatie van de inwoner staat centraal, we maken mogelijk wat nodig is en kijken daarbij zowel naar noodzakelijke individuele voorzieningen als mogelijke preventieve en collectieve ondersteuning in de wijken. Daarbij is het belangrijk huisartsen en andere professionals te betrekken vanuit de Sociale Teams, en de onderlinge samenwerking te bevorderen. We versterken deze teams kwalitatief en kwantitatief, om zo specialistische vormen van zorg te voorkomen.  

Onderwijs
Met het Integrale Onderwijs Huisvestingsplan (IHP) zetten we in op duurzame, gezonde en toekomstbestendige scholen. We trekken hierin samen op met het onderwijs. Op basis van de eerder
uitgevoerde energiescans worden duurzaamheidsmaatregelen toegepast, waarbij de scholen met de
hoogste prioriteit als eerste aan de beurt komen. Scholen krijgen in 2019 tevens een scan van het
binnenklimaat. Voor de wijk Mierlo-Hout wordt gestart met de renovatie van de scholen. In de wijk Rijpelberg wordt onderzocht wat de opties zijn voor de scholen in relatie tot de wijk.
Met het Jan van Brabant wordt onderzoek uitgevoerd voor toekomstbestendige huisvesting voor de locatie Molenstraat.

In 2019 gaan we passend onderwijs en jeugdhulp nog meer met elkaar verbinden. Dit doen we met de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Ons doel is om te komen tot een lokale uitvoeringsagenda onderwijs met daarin in ieder geval de thema’s onderwijs-jeugdhulp en verlengde schooldag. De pilot verlengde schooldag willen we voortzetten en uitbreiden naar andere kwetsbare wijken. Onderwijsachterstanden van kinderen signaleren, voorkomen en verminderen we zo vroeg mogelijk.

Jeugdhulp
In Helmond staat kwalitatief goede zorg voor inwoners voorop, conform de vastgestelde transformatiedoelen. Denk daarbij aan nabije zorg(infrastructuur) die zoveel mogelijk door en met behulp van inwoners en hun netwerk wordt ingezet. We zetten ons maximaal in om binnen de beschikbare budgettaire ruimte te blijven. We monitoren wachtlijsten, voeren het gesprek en zoeken waar nodig naar alternatieven. We versterken contractmanagement om de kwaliteit van zorg te monitoren.
We zetten in op een soepele overgang van jeugd naar volwassenheid. Elke jongere in Helmond die jeugdhulp ontvangt, wordt begeleid bij deze overgang en maakt door middel van een toekomstplan duidelijk wat de wensen en mogelijkheden zijn na het bereiken van de 18-jarige leeftijd.

Meer oog voor huiselijk geweld en kindermishandeling
In Helmond willen we kindermishandeling en huiselijk geweld zoveel mogelijk voorkomen. Daarom onderzoeken we hoe we lokaal preventief kunnen werken. Als huiselijk geweld plaatsvindt dan hebben we dat zo vroeg mogelijk in beeld, stoppen we dat zo snel mogelijk en zorgen voor een duurzame oplossing. Regionaal wordt een vertaling gemaakt van het actieprogramma “Geweld hoort nergens thuis”, waar Helmond zich bij aansluit. Daarnaast versterken we de samenwerking met Veilig Thuis.