Programmabegroting 2019-2022

Programma's

Wat willen we bereiken?

  • We zetten in op het meedoen, rondkomen en vooruitkomen van onze inwoners.
  • Kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning, zo dicht mogelijk bij mensen thuis georganiseerd.
  • Geen financiële drempel voor noodzakelijke zorg: we zorgen ervoor dat mensen met inkomsten tot 130% van het bijstandsniveau geen eigen bijdrage Wmo hoeven te betalen.
  • Sociale Innovatie: alle activiteiten en projecten die bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein, waaronder domotica.
  • We zetten meer dan voorheen in op eigen regie en preventie ter voorkoming van zwaardere zorg.
  • Extra aandacht voor mensen met verward gedrag, door te investeren in preventie en een persoonsgerichte aanpak.
  • Meer aandacht voor gezondheidsbevordering, met name in de armste wijken van Helmond waar de problematiek het grootst is.

Meerjarig beleidsperspectief


We blijven inzetten op goede kwalitatieve en betaalbare zorg en ondersteuning door zaken beter te organiseren. We benutten het brede netwerk met maatschappelijk partners als de LEVgroep, scholen, woningcorporaties en politie, voor tijdige en goede ondersteuning. Met de Sociale Teams die elk een deel van de stad bestrijken, ontwikkelen we het gebiedsgericht werken verder door en organiseren we zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis volgens het principe één gezin, één regisseur, één plan. Daarbij is het belangrijk om huisartsen en andere professionals te betrekken vanuit de Sociale Teams en de onderlinge samenwerking te bevorderen.

Noodzakelijke zorg en ondersteuning moeten toegankelijk en tijdig beschikbaar zijn en niet belemmerd worden door onder andere financiële drempels. Mensen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau hoeven daarom in het kader van de Wmo geen eigen bijdrage meer te betalen. Samen met mantelzorgers gaan we onderzoeken hoe de ondersteuning verbeterd en verder uitgebreid kan worden. Daarnaast hebben we oog voor een goede behandeling en betaling van alle zorgaanbieders.

Ontwikkel- en innovatiekracht
Om een sociale stad te blijven is sociale innovatie nodig. We willen onder andere vanuit het Sociaal Innovatiefonds ook de komende jaren ruimte geven aan nieuwe concepten en experimenten. We maken werk van slimme internet- en domotica-toepassingen die de zelfregie en het langer zelfstandig thuis wonen ondersteunen, samen met onze partners in de stad. Voorbeelden hiervan zijn het project "Helmond voor elkaar"; een digitale marktplaats voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk en burenhulp, en de pilot “De Vooruitkomst” een probeerplaats waar inwoners kennis kunnen maken met domotica-toepassingen.  

Gezondheid en preventie
In het strategisch programma Duurzame en Gezonde Stad is gezondheidspreventie een van de pijlers. Door schulden, armoede en multiproblematiek binnen het gezin staat een gezonde leefstijl meestal niet hoog op de prioriteitenlijst bij mensen in aandachtswijken. Pas als gezondheidsklachten ontstaan gaat men handelen. In sommige wijken in Helmond leven mensen gemiddeld zelfs 7 jaar korter. Met wijkpreventieplannen zal er daarom gericht gewerkt worden aan de gezondheid en het perspectief van mensen. Dit doen we in de aandachtswijken Helmond-Noord, Helmond-West, Helmond-Oost en Binnenstad-Oost. Met het oogpunt op preventie nemen we in deze aanpak ook de wijken Brouwhuis, Mierlo-Hout en Rijpelberg mee.  

Door in te zetten middels projecten als ‘bevorderen van een gezonde leefstijl’ en ‘op eigen kracht naar een gezonde toekomst’ werken we aan de verbetering van de ervaren gezondheid in de stad. We halen vooroordelen weg (gezonde voeding is altijd duur), we zetten rolmodellen in en beginnen jong (gezonde schoolvignetten, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, smaaklessen etc.). Een gezonde leefstijl moet een natuurlijke keuze zijn. Door een integrale aanpak met partners in de stad brengen we een gezonde beweging tot stand, van consultatiebureau tot bejaardencentrum.

Door de certificering van de Gezonde Schoolvignetten gaan we in samenwerking met de Helmondse scholen werken aan ‘Gezonde Scholen’, naast het verduurzamen van de scholen en de aanpak van het binnenklimaat. Daarmee wordt onderwijs aangeboden waar gezonde omgeving, gezonde voeding, sporten en bewegen, natuur en milieu en weerbaarheid centraal staan.

Het aantal personen met verward gedrag is groeiende; we willen daarom dat in onze wijken expertise op het gebied van verwardheid 24/7 beschikbaar is. Lokaal en regionaal investeren we daarom in een persoonsgerichte aanpak, goede opvang en vervoer. Dit kan veel leed voor de persoon en omgeving voorkomen en is daarmee ook kostenbesparend.

Verschil maken in de buurten en wijken
We blijven inzetten op gesubsidieerde multifunctionele wijkaccommodaties en andere ontmoetingspunten om de sociale samenhang in de wijken te versterken. De ingezette koers op wijkgericht werken wordt doorgezet. In de Leonardusbuurt, de Annawijk en de Waart werken we met de aanpak achter de voordeur, die zowel gericht is op het activeren van bewoners (kansen) als op de aanpak van complexe problemen. We onderhouden sterk contact met de wijkraden en hebben aandacht voor het feit dat het steeds lastiger wordt voor langere tijd vrijwilligers te vinden. Waar mogelijk wordt hier ondersteuning in geboden. Wijkwethouders gaan eens per twee maanden spreekuur houden in de eigen wijk, waar inwoners ongeacht het thema terecht kunnen. Om te horen wat er speelt, bezoekt een afvaardiging van College en Raad in de komende periode elke wijk.