Programmabegroting 2019-2022

Programma's

Wat willen we bereiken?

 

 • We creëren een compleet, integraal en dynamisch beeld van de stad, zodat snel op ontwikkelingen kan worden geanticipeerd. De technologisch hoogstaande oplossingen die in de Brainportregio worden ontwikkeld, kunnen met het oog op veiligheid hun meerwaarde bewijzen.
 • In de aanpak van criminaliteit staat preventie centraal. We verhogen de betrokkenheid van inwoners door onder andere initiatieven uit de wijken zoals buurtpreventieteams te stimuleren. We trekken samen op met woningcorporaties, scholen en de LEV-groep en veiligheidspartners zoals de politie en het Openbaar Ministerie.
 • We willen een vergroting van de objectieve en subjectieve veiligheid. Het aantal misdrijven (geweldsdelicten, woninginbraken, diefstallen) moet verder omlaag, maar ook de ervaren overlast van verstorend gedrag. Als preventieve maatregelen echt niet meer helpen en de situatie daarom vraagt wordt samen met de politie en het Openbaar Ministerie ingegrepen. Dit geldt ook voor de inzet van cameratoezicht.
 • Georganiseerde criminaliteit in Helmond weren we door regionale samenwerking en versterking van de (interne) informatiepositie. We blijven samen met de andere Brabantse steden optrekken inzake de mogelijke regulering van wietteelt.
 • We willen het aantal ongelukken in het verkeer reduceren en een veilige ruimte voor mobiliteit bieden. We pakken concreet de verkeersveiligheid op gevaarlijke punten in onze stad aan. Dit doen we waar mogelijk met onze inwoners.

Meerjarig beleidsperspectief

We willen een stad zijn van kansen en ontwikkeling. Een stad waar je graag woont en werkt en waar ieder meedoet en zich geborgen weet. Dit vereist een stevige basis van veiligheid. Veiligheid ‘dichtbij’, in en rond de woning, in de straat en in de buurt. Maar ook in het centrum van de stad, in winkelgebieden, op bedrijventerreinen. Veiligheid in de zin van zo weinig mogelijk criminaliteit en overlast. Maar ook veiligheid in de zin van veiligheidsgevoel. Daar staan we voor, daar werken we aan. Door veiligheidsproblemen zo goed mogelijk te voorkomen. En problemen die zich tóch voordoen, integraal aan te pakken. Samen met onze partners zoals politie, Openbaar Ministerie, welzijnsinstellingen, onderwijs en andere gemeenten. En vooral ook samen met onze inwoners en ondernemers. Speciale focus is en blijft nodig voor jeugdoverlast en -criminaliteit, geweld en woninginbraak, ondermijnende criminaliteit.

We werken conform het Masterplan Integrale Veiligheid 2019-2022 Helmond en de Helmondse Visie op Naleving. Bij de ontwikkeling hiervan zijn inwoners, ondernemers en (andere) interne en externe veiligheidspartners betrokken. Het Masterplan Integrale Veiligheid Helmond 2019-2022 beschrijft de hoofdlijnen van onze aanpak in de komende jaren. Nieuwe (technologische) ontwikkelingen stellen ons in staat om op een andere wijze naar het veiligheidsvraagstuk te kijken. Bovendien wordt steeds duidelijker dat beleid alleen effectief is als hierbij voldoende partners (inclusief inwoners) betrokken worden. Aangezien innovatie wordt versterkt door samenwerking, kijken we met partners als Brainport Development, de grote Brabantse steden (B5), in de regio Oost-Brabant en de Peelgemeenten waar we elkaar kunnen versterken.

Strategische accenten Masterplan Integrale Veiligheid

We leggen nieuwe, strategische accenten in onze aanpak. Integraliteit en slimme verbindingen komen nog meer voorop te staan. Zo gaan we als Afdeling Veiligheid en Naleving meer gebieds-/wijkgericht werken om de relatie tussen veiligheid en leefbaarheid en naleving nog beter te benutten.

Daarnaast zetten we met kracht in op de verbinding van zorg en veiligheid. De wereld waarin we leven, wordt snel complexer - en de gevolgen merken we in het veiligheidsdomein. Overlast rond problematische personen en/of gezinnen is vaak hardnekkig en leidt soms zelfs tot geweld. Door een goede, proactieve verbinding van zorg en veiligheid kunnen situaties minder gemakkelijk escaleren en wordt een langduriger veiligheidsresultaat bereikt.

We maken intensief gebruik van de mogelijkheden van technologie en innovatie. Met behulp van intelligente camerasystemen, sensing-technieken en big data-methodes kunnen we onveiligheid nog beter voorkomen én sneller reageren op incidenten. We zetten stappen in onze informatiepositie (intelligence), benutten en verbinden de beschikbare informatiebronnen zo goed mogelijk, met inachtneming van de regels voor privacybescherming.

Daarnaast blijven we inzetten op actieve deelname van inwoners en ondernemers bij de bevordering van de veiligheid. Vooral voor preventie en het veiligheidsgevoel is dit cruciaal: veiligheid begint bij onze inwoners en ondernemers zelf.

Prioriteiten Masterplan Integrale Veiligheid

De drie integrale veiligheidsthema’s met speciale prioriteit in de komende jaren zijn:

Prioriteit 1: Veilige en leefbare wijken en buurten
In de wijken en buurten kunnen de veiligheid en leefbaarheid onder druk staan door verschillende vormen van overlast en geweld, vermogenscriminaliteit, verloedering en verkeersonveiligheid. In de aanpak zijn er de volgende sub-prioriteiten: Sociale problematiek/casuïstiek (‘complex’), Vermogenscriminaliteit en High Impact Crimes,Leefbaarheid, fysieke kwaliteit.

Prioriteit 2: Problematische jeugd en jeugdgroepen
We focussen op:

 1. Sterke schakels in de persoonsgerichte aanpak;
 2. Sterke schakels in de groepsgerichte aanpak;
 3. Sterke verbinding persoons- en groepsgerichte aanpak;
 4. Sterke vormgeving van alcohol- en drugspreventie;
 5. Sterke positionering van en samenwerking met het onderwijs;
 6. Sterke positie van maatschappelijke partners.

Prioriteit 3: Ondermijning

Hoofdlijnen van onze aanpak in de komende jaren zijn:

 1. Aanscherping en innovatie instrumentarium voor nog effectievere verstoring criminele industrie;
 2. Doorontwikkeling intelligence;
 3. Bestuurlijke weerbaarheid;
 4. Versterking maatschappelijke weerbaarheid;
 5. Focus op specifieke misdaadfenomenen.

Going concern-thema's

Naast de prioriteiten onderscheiden we een achttal zogenaamde ‘going concern’-thema’s:  

 1. Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen;
 2. Veilig uitgaan, evenementen en toerisme;
 3. Verkeersveiligheid;
 4. Brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing;
 5. Polarisatie en radicalisering;
 6. Informatiebeveiliging;
 7. Veilige Publieke Taak;
 8. Ambtelijke en bestuurlijke integriteit (programma 13: Bestuur en organisatie)

Onder meer in het kader van “Veilig winkelgebied en bedrijventerreinen” en “Veilig uitgaan” en de algehele veiligheid is in het Coalitieakkoord 2018-2022 “Helmond. Stad in beweging” de vervanging van de in het centrum van Helmond aanwezige 36 publieke camera’s aangekondigd. Tevens zal de inrichting van een gemeentelijke uitkijkruimte voor camerabeelden samen met de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) worden gerealiseerd. Beide trajecten krijgen in 2019 hun beslag. Verder werken we samen aan technologische innovatie op het gebied van ‘sensing’ zoals bijvoorbeeld 'slimme' lantaarnpalen.