Programmabegroting 2019-2022

Paragraaf grondbeleid

Beleidsuitgangspunten

Het grondbeleid van de gemeente Helmond is uitgewerkt in de Nota grondbeleid 2017-2020. In deze nota zijn de uitgangspunten en kaders van het grondbeleid opgenomen. Uitgangspunt in de Nota grondbeleid was terughoudend zijn met het opstarten van nieuwe plannen en bestaande plannen eerst afmaken.
De woningmarkt knelt. Om aan te kunnen sluiten bij nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt en versneld bouwen voor iedereen en voor de toekomst mogelijk te maken, wordt de Nota grondbeleid 2017-2020 in 2019 geactualiseerd.