Programmabegroting 2019-2022

Investeringen

De onderstaande investeringsvoorstellen voor de jaarschijf 2019 worden opgenomen in het Investeringsprogramma 2019 (verder IVP). De investeringsvoorstellen et betrekking tot de jaren daarna komen op de lijst met "kansrijke investeringen", maar de hieruit volgende kapitaallasten zijn bij deze begroting wel volledig en meerjarig gedekt. Definitieve besluitvorming hierover vindt pas plaats nadat de voorstellen uitgewerkt zijn ten tijde van de Voorjaarsnota 2019.

 

        Bedragen x € 1.000

 Prog.

 Investering

2019

2020

2021

2022

Vervangingsinvesteringen

1

Vervanging veiligheidcamera's publieke ruimte

300

0

0

0

4

Speelvoorzieningen  

250

250

250

250

11

Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's)

400

400

400

400

11

Investeringen maatschappelijk nut in de openbare ruimte

4.500

4.500

4.500

4.500

12

Rioolzorg

1.790

1.916

1.427

1.794

AD

Reguliere vervangingssystemen automatisering

1.500

1.350

150

600

AD

Vervanging huisvesting

0

0

1.400

1.400

AD

Vervanging door nieuwe digitalisering

600

600

600

600

Totaal vervangingsinvesteringen

9.340

9.016

8.727

9.544

Nieuw Beleid

6

Knelpunten uitvoering voetbalvisie

0

500

500

0

6

Nieuwe zwemvoorziening

700

12.800

0

0

7

Doorontwikkeling Food Tech Brainport

500

500

500

500

7

Impuls innovatieve concepten vitalisering bedrijventerreinen

250

250

250

250

9

Vergroten aantrekkelijkheid Centrum

1.000

1.000

0

0

10

Regionale Bereikbaarheidsagenda

2.000

2.000

2.000

2.000

10

Flankerende maatregelen N279

0

1.000

1.000

1.500

10

Uitvoering Fietsagenda Helmond

400

400

400

400

11

Vervanging sluis 9

0

7.300

0

0

12

Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod  

500

500

500

500

13

Toekomstgericht werken (huisvesting Stadskantoor)

0

0

PM

PM

AD

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

500

500

500

500

Totaal nieuw beleid

5.850

26.750

5.650

5.650

Eindtotaal

15.190

35.766

14.377

15.194

*grijze cellen = IVP

Het totaal voorziene investeringsvolume in 2019 bedraagt € 15,2 miljoen. De kapitaallasten van bovengenoemde investeringen worden gedekt binnen het door de raad vastgestelde kapitaallastenplafond, specifieke middelen (bijvoorbeeld voorziening rioollasten) en  binnen de exploitatie.

De investeringsvoorstellen vanaf 2020 zijn te zien als een groslijst van kansrijke voorstellen. Over de jaarschijf 2020 wordt bij de Programmabegroting 2020-2023 bepaald of deze voldoende zijn uitgewerkt om tot besluitvorming over te gaan. Voor zover de kansrijke investeringsvoorstellen niet passen binnen het kapitaallastenplafond moeten er keuzes gemaakt worden. Ten aanzien van het bovenstaande zijn een tweetal uitzonderingen voor wat betreft:

  • Zwemvoorziening periode 2019-2020 € 13,5 miljoen;
  • Vervanging sluis 9 2020 € 7,3 miljoen.

Deze investeringsvoorstellen dienen nu volledig te worden vastgesteld. Voor de zwembadvoorziening geldt dat, als eenmaal akkoord wordt gegaan met de eerste tranche, een latere tranche niet  achterwege kan blijven. De vervanging van sluis 9 wordt gelijktijdig aanbesteed met sluis 8.

In de Programmabegroting 2018-2021 zijn er een aantal investeringen volledig vastgesteld, het betreft de onderstaande investeringen:

  • Programma onderwijshuisvesting periode 2018-2022 € 14,2 miljoen;
  • Revitalisering Annawijk 2018-2019 € 650.000;
  • Verduurzaming sportaccommodaties 2018-2020 € 430.000;
  • Investering Sportpark de Braak 2019-2022 € 24,95 miljoen.

Vervanging veiligheidcamera's publieke ruimte
Om ons camerabeleid beter vorm te geven willen we een optimale mix van slimme camera’s en personele capaciteit op straat. Om dit te realiseren gaan we de traditionele camera’s van nu vervangen door een eenmalige investering van € 300.000.

Speelvoorzieningen
De speelvoorzieningen in de stad leveren een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezonde ontwikkeling van kinderen. Een impuls is noodzakelijk om deze in stand te houden en aan te laten sluiten op de behoefte van de stad. Daarom investeren we de komende vier jaar jaarlijks € 250.000 in speelvoorzieningen.

Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's)
De komende jaren willen we VRI's vervangen via vervangingsinvesteringen, voor een structureel jaarlijks bedrag van € 400.000. Zo blijven we bij in technische ontwikkelingen en dit draagt bij aan het realiseren van de ambitie van Brainport/Automotive/Bereikbaarheidsagenda.

Investeringen maatschappelijk nut in de openbare ruimte
Door gewijzigde verslaggevingsvoorschriften voor gemeenten zijn we van af 2017 verplicht om investeringen op openbaar groen, wegen en straatverlichting in het overzicht op te nemen. De investering  in de openbare ruimte bedraagt jaarlijks € 4,5 miljoen.

Rioolzorg
Het betreft de reguliere jaarlijkse investeringen om te kunnen voldoen aan de wettelijke gemeentelijke zorgplichten op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater (‘rioleringszorg’). De bedragen komen uit het door uw Raad in maart 2016 vastgestelde kostendekkingsplan en worden voor de jaarschijven tot en met 2022 opgenomen.

Reguliere vervanging systemen automatisering
We hechten veel waarde aan up-to-date ICT-faciliteiten. Met een investering van € 3,6 miljoen over de komende vier jaar, gaan we verouderde systemen vervangen. In 2019 bedraagt de investering € 1,5 miljoen. De investering met betrekking tot de reguliere vervanging systemen zijn noodzakelijk om de bestaande ICT infrastructuur in stand te houden en daarmee de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

Vervanging huisvesting
Om het huidige niveau van bedrijfsvoering in stand te houden ten aanzien van inventaris en huisvesting is er de komende jaren een investeringsbehoefte van € 2,8 miljoen.  

Vervanging door nieuwe digitalisering
Wij vinden dat onze medewerkers in een eigentijdse werkomgeving moeten kunnen functioneren, die bovendien aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit. De gemeente Helmond is daarom sinds 2015 aan het investeren in- en opwaarderen van- de dienstverlening en digitalisering. Dit op basis van de Landelijke Digitale Agenda 2020 en de organisatievisie. De investering voor digitalisering is nodig om de ingezette professionalisering en innovatie op het gebied van dienstverlening en digitalisering van de organisatie verder door te zetten. Projecten op dit gebied zijn bijvoorbeeld informatiebeveiliging/privacy, het ontwikkelen van een dataplatform (onder andere voor open data), de digitalisering met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet en het organisatie breed zaakgericht werken.

Knelpunten uitvoering voetbalvisie
We vinden het belangrijk om sporten te stimuleren, of dit nu in teamverband of individueel is. Zeker ook voor mensen voor wie dit minder gewoon is. Wel maken we hierin keuzes. Alleen vitale verenigingen met toekomst kunnen rekenen op een (financiële) ondersteuning van de gemeente. Hierin volgen we de lijn die met de Visie op Amateurvoetbal is ingezet. Voor knelpunten die vanuit deze visie ontstaan reserveren we twee keer € 500.000.

Nieuwe zwemvoorziening
De bouw van een nieuw, energie neutraal zwembad wordt een belangrijk sportief speerpunt van de komende periode. Helmond verdient een volwaardig zwembad, een basisvoorziening in onze ogen. Een nieuwe zwemvoorziening op De Braak vraagt een investering van € 13,5 miljoen, waarvan in 2019 € 700.000 nodig is ter voorbereiding. De exploitatielasten van de nieuwe zwemvoorziening zullen naar verwachting lager zijn dan de huidige exploitatielasten van € 500.000.

Doorontwikkeling Food Tech Brainport
Food Tech Brainport in Helmond wil doorgroeien naar een hoogwaardig ontwikkelcentrum voor het midden- en kleinbedrijf in de foodsector. Daarom investeren we € 500.000 per jaar voor een periode van vier jaar voor het aanjagen en faciliteren van ontwikkelingen, en het uitbouwen en versterken van het food-netwerk. Dit onder voorwaarden van substantiële cofinanciering, een breed gedragen businessplan en een sterke verbinding met het onderwijs.

Impuls innovatieve concepten vitalisering bedrijventerreinen
We willen ruimte geven aan ondernemers. In onze optiek liggen er nog veel kansen op bestaande bedrijventerreinen en in toekomstbestendige werklocaties. Om deze locaties vitaler te maken, stellen we in 2019 als investering € 250.000 beschikbaar en als kansrijke investering voor de volgende drie jaar is een jaarlijkse investering opgenomen van € 250.000. Dit leidt tot innovatieve werkconcepten en het creëren van kansen op al bestaande bedrijventerreinen. In totaal gaat het om een impuls van € 2 miljoen (de andere € 1 miljoen loopt via de exploitatie).

Vergroten aantrekkelijkheid Centrum
De weg die met het Centrumperspectief is ingeslagen wordt voortgezet. Dit plan staat voor een aantrekkelijk, compact én groen centrum. Om dit uit te voeren trekken we voor de komende twee jaar € 2 miljoen extra uit, wat resulteert in een investering van € 1 miljoen in 2019.

Regionale Bereikbaarheidsagenda  
We geven voortvarend uitvoering aan de Bereikbaarheidsagenda van Zuidoost-Brabant. Hiervoor reserveren we jaarlijks € 2 miljoen euro. De uitvoering van de afgesproken maatregelen binnen de Bereikbaarheidsagenda zijn voor ons de komende jaren leidend, waarbij nieuwe maatregelen pas aan de orde zijn als het gehele pakket is uitgevoerd en de effecten daarvan zijn beoordeeld.

Flankerende maatregelen N279
De N279 maken we, op basis van de bestuursovereenkomst van december 2017 met onder meer de provincie Noord-Brabant, toekomstbestendig. Daarvoor trekken we € 3,5 miljoen uit voor flankerende maatregelen in het kader van de verbetering van de leefbaarheid en innovatie van het gedeelte van deze weg tussen Asten en Veghel. Dit bedrag is ook bestemd voor natuurontwikkeling. Voor wat betreft de bovenwettelijke geluidsmaatregelen is er cofinanciering vanuit de provincie Noord-Brabant beschikbaar. Ook zetten we in op een metroachtige openbaar vervoerverbinding tussen Helmond en Eindhoven. Verder blijven we actief aan tafel zitten in de brede regionale discussie over de kwaliteit van de leefomgeving rondom Eindhoven Airport. Ook dringen we aan op verbreding van de A67, op het tracé van knooppunt Leenderheide tot Asten. Daarbij is onder meer de ontsluiting richting bedrijven een belangrijk aandachtspunt.

Uitvoering Fietsagenda Helmond
Bovenop de afgesproken fietsmaatregelen in de regionale Bereikbaarheidsagenda stellen we in de komende vier jaar € 1,6 miljoen extra beschikbaar voor maatregelen binnen Helmond. We werken aan een comfortabel snelfietsroutenetwerk als stimulans voor het elektrische fietsgebruik. Vóór 2020 realiseren we een nieuwe snelfietsroute tussen Helmond en Eindhoven. Ook investeren we in het regionale fietsnetwerk tussen Helmond en de omliggende gemeenten om mensen te stimuleren om de fiets/e-bike te nemen. Verder willen we dat fietsenstallingen (waaronder die bij station Helmond) gratis blijven.

Vervanging sluis 9
De vervanging van sluis 9 is noodzakelijk omdat de technische staat van de sluis onvoldoende is om de veiligheid op termijn te waarborgen. De sluizen zijn in eigendom en beheer van de gemeente.

Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod  
Door een investering van € 2 miljoen (verspreid over de komende 4 jaar) voor de uitvoering van het B5-Bod in Varenschut Zuid en de Bundertjes, het Brabants Natuurnetwerk in Groot Goor, de invulling van landschapspark Kloostereind en een ontwikkelplan voor de Brouwhuisse Heide wordt Helmond zichtbaar een groenere stad.

Toekomstgericht werken (huisvesting Stadskantoor)
Streven is om een toekomstgerichte ontmoetingsplek (voorzien op de huidige locatie van het Stadskantoor) te creëren voor de organisaties en inwoners van de stad, die tevens fungeert als werkplek voor onze gemeentelijke medewerkers. Dit sluit bovendien aan bij de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit. Dit leidt tot een eigentijds huisvestingsconcept inclusief bijbehorende investeringen, waarin de accenten uit het coalitieakkoord (duurzaam, sociaal en economisch vitaal) zijn meegenomen. Momenteel zijn de marktomstandigheden om een dergelijke beweging te maken gunstig. Daar waar de afgelopen jaren het afstoten van gemeentelijke panden onsuccesvol is geweest, lijken daar nu reële kansen voor te zijn. Dit maakt het aantrekkelijk om de realisatie van een toekomstgerichte huisvesting juist nu door te zetten. Aangezien  mogelijke extra investeringen (afgezien van de voorgestelde aanpassing van de kapitaallasten) op dit moment nog niet opportuun  zijn hebben we deze als PM-post opgenomen.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
In het streven naar duurzaamheid willen we als gemeente vooroplopen. Het gemeentelijk vastgoed wordt daarom de komende vier jaar vergroend via een impuls van € 2 miljoen.