Programmabegroting 2019-2022

Inleiding

Het belang van gezonde gemeentefinanciën is groot. De gemeente Helmond staat al jaren voor een solide en gezond financieel beleid, met oog voor financiële risico's. We blijven ons inspannen om het bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven. En met resultaat; onze begroting is structureel sluitend en de financiële positie van de onze gemeente wordt door de provincie op goed beoordeeld. Dit laatste betekent dat er volledig aan de eisen is voldaan die gelden voor het financieel toezicht.

In dit hoofdstuk wordt het meerjarige budgettair kader geschetst, inclusief de financiële ontwikkelingen die hierop van invloed zijn. Dit kader is gebaseerd op de vorige meerjarenbegroting die uw Raad in november 2017 heeft vastgesteld en waarop u (via Berap, afzonderlijke raadsvoorstellen e.d.) inmiddels een aantal wijzigingen heeft aangebracht.

De verwerkte financiële ontwikkelingen zijn gebaseerd op de kaders en ontwikkelingen uit het Coalitieakkoord Gemeente Helmond 2018-2022 en op de ontwikkelingen die hierna bekend zijn geworden, zoals de meicirculaire van het Rijk. Deze zijn ook in de afzonderlijke hoofdstukken verwerkt. Wij presenteren u daarmee het geactualiseerde budgettair kader 2019-2022.

Hierbij zijn de volgende financiële spelregels gehanteerd:

  • De meerjarenbegroting is structureel sluitend;
  • We gaan uit van behoedzame en reële ramingen. De raming van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2018. Bij de begrotingsbehandeling informeren wij uw Raad nog over de effecten van de septembercirculaire, zodat u hiermee rekening kunt houden;
  • Structurele uitgaven worden structureel gedekt;
  • Binnen de programma's wordt het principe ‘nieuw voor oud’ gehanteerd. Dus bij nieuwe prioriteiten binnen een beleidsdomein wordt eerst bekeken welke activiteiten we niet meer doen zodat die financiële middelen benut kunnen worden voor de nieuwe activiteiten;
  • Financiële knelpunten worden in principe binnen het betreffende beleidsterrein opgelost. Hetzelfde geldt voor wegvallende geldstromen: deze leiden in principe tot wegvallende activiteiten. Hiervan kan met gemotiveerde redenen worden afgeweken;
  • In de beschikbaar te stellen budgetten voor de majeure programma’s en/of projecten worden ook de ambtelijke kosten opgenomen (ingecalculeerd). Kleinere projecten moeten binnen de reguliere organisatie worden opgepakt.