Programmabegroting 2019-2022

Uiteenzetting van de financiële positie (balans)

Met ingang van de Meerjarenbegroting 2017-2020 bevat de meerjarenraming niet alleen een overzicht van de geraamde baten en lasten maar ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans. Onderstaande tabel geeft de prognose van de balans in het meerjarenbeeld weer.