Programmabegroting 2019-2022

Meerjarig overzicht van baten en lasten

In onderstaande tabel is het totaal opgenomen van de lasten en baten per programma uit het meerjarenperspectief van deze begroting, waarbij de verrekeningen in de reserves afzonderlijk zijn weergegeven.

Begroting

Meerjarenbegroting

Lasten (excl.stortingen reserves)

2019

2020

2021

2022

01

Veiligheid en handhaving

7.627

7.615

7.591

7.588

02

Werk en inkomen

80.196

79.348

78.086

77.819

03

Zorg en welzijn

40.984

40.671

40.028

40.023

04

Jeugd en onderwijs

58.782

59.167

59.436

59.501

05

Cultuur

12.371

12.238

12.103

12.035

06

Sport en recreatie

6.177

8.408

7.417

6.880

07

Economisch beleid en werkgelegenheid

3.997

4.057

3.688

2.740

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

72.601

41.211

52.024

50.974

09

Stedelijke vernieuwing

4.571

4.320

4.430

4.019

10

Verkeer en mobiliteit

2.874

2.688

2.664

2.639

11

Openbare ruimte en natuurbescherming

16.609

16.982

16.896

16.952

12

Milieu

20.016

19.944

19.871

19.866

13

Bestuur en organisatie

13.892

13.428

14.289

16.320

14

Algemene dekkingsmiddelen

36.877

40.754

44.132

45.729

Totaal lasten

377.573

350.828

362.653

363.085

Baten (excl.onttrekkingen reserves)

01

Veiligheid en handhaving

536

461

461

461

02

Werk en inkomen

41.247

41.247

41.247

41.247

03

Zorg en welzijn

3.533

3.533

3.533

3.533

04

Jeugd en onderwijs

4.423

4.423

4.423

4.423

05

Cultuur

2.694

2.693

2.693

2.693

06

Sport en recreatie

736

736

1.138

1.138

07

Economisch beleid en werkgelegenheid

256

256

256

256

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

69.212

39.082

49.992

49.217

09

Stedelijke vernieuwing

264

264

264

264

10

Verkeer en mobiliteit

0

0

0

0

11

Openbare ruimte en natuurbescherming

3.793

3.818

3.843

3.843

12

Milieu

22.489

22.521

22.551

22.551

13

Bestuur en organisatie

1.379

1.379

1.379

1.379

14

Algemene dekkingsmiddelen

216.369

220.494

223.893

227.751

Totaal baten

366.931

340.907

355.675

358.756

Resultaat programma's

-10.642

-9.921

-6.979

-4.329

Verrekeningen met reserves

Stortingen in reserves

1.187

197

105

99

Onttrekkingen aan reserves

11.829

10.118

7.084

4.428

Totaal verrekeningen met reserves

10.642

9.921

6.979

4.329

Totaal resultaat programma's

0

0

0

0