Programmabegroting 2019-2022

Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld

Onderstaand is het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld voor het begrotingsjaar 2019 weergegeven in bedragen x € 1.000.

2019
Lasten

2019
Baten

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

6.077

1

0.10 Mutaties reserves

2.005

11.829

0.2 Burgerzaken

3.494

1.260

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.248

3.443

0.4 Overhead

28.223

872

0.5 Treasury

937

7.316

0.61 OZB woningen

416

18.688

0.62 OZB niet-woningen

3.393

0.63 Parkeerbelasting

3.309

0.64 Belastingen overig

709

982

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

5.495

185.032

0.8 Overige baten en lasten

3.974

Resultaat Bestuur en ondersteuning

54.580

236.124

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.937

206

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.872

330

Resultaat Veiligheid

7.810

536

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

12.009

481

2.2 Parkeren

2.317

42

2.4 Economische havens en waterwegen

318

30

Resultaat Verkeer, vervoer en waterstaat

14.644

553

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

3.717

15

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

18.710

18.421

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

177

212

3.4 Economische promotie

1.363

373

Resultaat Economie

23.968

19.021

4 Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

297

4.2 Onderwijshuisvesting

5.363

557

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.938

1.782

Resultaat Onderwijs

9.597

2.339

5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.465

5.2 Sportaccommodaties

4.373

730

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.907

1.527

5.4 Musea

2.236

114

5.5 Cultureel erfgoed

90

3

5.6 Media

2.935

682

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.083

111

Resultaat Sport, cultuur en recreatie

23.089

3.167

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

20.873

4.525

6.2 Wijkteams

2.191

6.3 Inkomensregelingen

55.862

40.220

6.4 Begeleide participatie

16.642

6.5 Arbeidsparticipatie

5.399

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.253

314

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

9.552

1.859

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

35.776

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

18.513

170

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

2.523

Resultaat Sociaal domein

169.585

47.088

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

1.547

7.2 Riolering

6.978

9.574

7.3 Afval

7.257

10.411

7.4 Milieubeheer

4.733

2.335

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

15

Resultaat Volksgezondheid en milieu

20.530

22.320

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

1.980

81

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

45.090

44.639

8.3 Wonen en bouwen

7.888

2.892

Resultaat Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

54.957

47.612

Totaal resultaat

378.760

378.760