Programmabegroting 2019-2022

Indexeringen

Bij de opstelling van de  begroting is het uitgangspunt, dat bepaalde budgetten worden geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkelingen. Deze indexeringen zijn gekoppeld aan landelijke indexcijfers. Conform de voor Helmond gebruikelijke systematiek heeft een doorrekening plaatsgevonden, waardoor in deze begroting de volgende indexeringen worden gebruikt:

  • Indexering van prijsgevoelige interne budgetten 1,5%
  • Indexering van subsidiebudgetten 3,5%
  • indexering van eigen loonkosten 2%
  • indexering van lokale heffingen 1,8%

Indexering van prijsgevoelige interne budgetten
Prijsgevoelige posten uit de begroting indexeren we met een vastgesteld prijsindexpercentage. Dit percentage wordt gebaseerd op de prijsontwikkelingen voor de collectieve sector, zoals deze gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning (M.E.V.)van het Centraal Planbureau (CPB).  In de loop van het begrotingsjaar vinden geen tussentijdse mutaties meer plaats. Wel wordt de structurele doorwerking c.q. daadwerkelijke uiteindelijke uitwijking verdisconteerd in het percentage van het volgende jaar.

Indexering subsidiebudgetten
Volgens de afgesproken systematiek vindt de indexering van subsidies met één percentage. Dit percentage wordt berekend door het gewogen gemiddelde te nemen van de loon- en prijsstijgingen voor de collectieve sector zoals deze gepubliceerd worden in de M.E.V. Ook hier worden eventuele bijstellingen van de index verdisconteerd in het percentage van het volgende jaar.

Voor de prijsstijging wordt de prognose van de prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) gehanteerd. Voor de loonstijging wordt uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie beloning werknemers. Het gewogen gemiddelde wordt bepaald door de loonmutatie voor 80% en de prijsmutatie voor 20% mee te nemen.

Indexering van eigen loonkosten
De huidige Cao voor gemeenten loopt af op 31 december 2018 en de onderhandelingen voor de nieuwe Cao starten in het najaar 2018, waardoor nu nog niet bekend is met welk percentage de lonen zullen stijgen. Om toch een goede prognose te kunnen geven van de verwachte loonstijging hanteren we de middellange termijn-verkenning 2018-2021 van het Centraal Planbureau, onderdeel contractloonstijging, welke voorziet in een gemiddelde groei van 2,0%.

Indexering van lokale heffingen
Zie paragraaf 4.1 Lokale heffingen.